Stewardessa/Steward/Konwojent pokładu samolotowego

 

LISTA KONTROLNA

 

Stewardessa/Steward/Konwojent pokładu samolotowego

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych zadań i obowiązków

  Obsługa pasażerów, sprawdzenie warunków pogodowych i składu załogi, dopasowanie liczby posiłków do długości lotu, serwowanie posiłków i napojów, sprawdzenie apteczki i działania sprzętu bezpieczeństwa, powitanie pasażerów na pokładzie, zamykanie i otwieranie drzwi samolotu, dbanie o odpowiednie umieszczenie bagażu, przygotowanie pasażerów do startu i lądowania, prezentowanie zasad bezpieczeństwa, kontaktowanie się z kapitanem samolotu, udzielanie informacji zainteresowanym pasażerom, podejmowanie wszystkich niezbędnych działań w nagłych sytuacjach.

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  1-9 osób,
  wykształcenie: średnie lub wyższe, konieczne ukończenie kursu przygotowującego do pracy w zawodzie

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/ Stewardessa

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?
Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 

x

 

 

Aerozol emitowany przez pasażerów podczas kaszlu, kichania, śmiechu, rozmowy czy podczas normalnego procesu oddychania; wymiociny, krew, inne płyny ustrojowe np. ślina

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

W trakcie lotu

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

Obsługa pasażerów w trakcie lotu

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

Zależnie od długości lotu (do 22 godzin)

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Droga powietrzno-kropelkowa/powietrzno-pyłową, przez krew (skaleczenie), droga pokarmowa (mało prawdopodobna)

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

 

x

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

 

x

 

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

x

 

Dotychczas w pi-śmiennictwie przedmiotu udokumentowano przy-padki epidemii różnych chorób zakaźnych, takich jak grypa, odra, zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) czy gruźlica wśród pasażerów i personelu pokładowego podróżujących zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

 

x

 

Czy pracodawca zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji rąk?

x

 

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

 

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

x

 

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane?

x

 

 

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

x

 

 

Czy pokład samolotu jest regularnie czyszczony?

x

 

 

Czy powierzchnie są regularnie dezynfekowane?

 

x

 

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy

x

 

 

Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia.

 

x

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

 

x

 

Określone procedury mycia i dezynfekcji blatów roboczych, pojemników na bagaż, foteli pasażerskich, stolików, schowków na bagaż podręczny

 

x

 

Szczepienia ochronne.

Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

Szczepienia zalecane według wskazań Ministerstwa Zdrowia

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

 

x

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Czy przeprowadzany instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

 

x