Transport odpadów medycznych

 

TRANSPORT ODPADÓW MEDYCZNYCH

 

Transport niebezpiecznych odpadów medycznych jest oparty na przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - przepisy ustawowe o przewozie towarów niebezpiecznych i przepisy umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2019. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

 

Jednostki transportowe dopuszczone do przewozu niebezpiecznych odpadów medycznych to pojazdy zamknięte lub kontenery zamknięte, które nie mogą zawierać więcej niż jednej przyczepy lub naczepy. Niebezpieczne odpady medyczne, zgodnie z ADR, zostały przypisane do klasy 6.2 pod nazwą ,,Materiały zakaźne’’ i są to materiały, o których wiadomo lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak: bakterie, wirusy, riketsje, mykoplazmy, pasożyty i grzyby oraz inne czynniki, takie jak priony, które mogą powodować choroby u ludzi lub u zwierząt.

Kategoria A – obejmuje materiały zakaźne, które przewożone są w takiej postaci, że kontakt z nimi może spowodować inwalidztwo, zagrożenie życia lub chorobę śmiertelną, pojawiającą się u dotychczas zdrowych ludzi lub zwierząt (następuje to wówczas, gdy po uwolnieniu materiału zakaźnego na zewnątrz opakowania zabezpieczającego dochodzi do kontaktu fizycznego z człowiekiem lub zwierzęciem)

Kategoria B – obejmuje materiały zakaźne niespełniające warunków kategorii A

Materiały klasy 6.2 posiadają numer rozpoznawczy UN,:

  • UN 2814 - materiał zakaźny dla ludzi (próbki od chorych lub odpady medyczne lub kliniczne, które zawierają materiał zakaźny kategorii A);
  • UN 2900 - materiał zakaźny dla zwierząt;
  • UN 3291 - odpady medyczne lub kliniczne (wyłącznie takie, co do których wiadomo, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że zawierają materiały zakaźne);
  • UN 3373-  materiał biologiczny niespełniający warunków kategorii A.


Odpady medyczne lub kliniczne, zawierające materiały zakaźne Kategorii A, powinny być zaliczone odpowiednio do UN 2814 lub 2900. Odpady medyczne lub kliniczne zawierające materiały zakaźne kategorii B, powinny być zaliczone do UN 3291.


Prawidłowa nazwa przewozowa materiałów zaliczonych do UN 3291:

„ODPAD KLINICZNY, NIEOKREŚLONY, I.N.O.” lub

„ODPAD (BIO) MEDYCZNY, I.N.O.” lub

„ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY, I.N.O.”.


Oznakowanie ostrzegawcze transportowanej przesyłki z odpadami medycznymi