Gromadzenie i magazynowanie odpadów medycznych

 

GROMADZENIE I MAGAZYNOWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975).

 

Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych:

1) zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;

2) niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;

3) innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

Odpady medyczne gromadzi się w pojemnikach lub workach w miejscu ich powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

Odpady medyczne, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, z folii polietylenowej koloru:

czerwonego dla odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;

żółtego dla odpadów o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;

innego niż czerwony albo żółty dla odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 (nie muszą mieć możliwości jednokrotnego zamknięcia).

 

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy zbierać do pojemników:

  • jednorazowego użycia
  • sztywnych
  • odpornych na działanie wilgoci
  • mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie

 

Pojemniki na odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach.

 

Pojemniki należy oznaczyć, w zależności  od kodu odpadów,  odpowiednio kolorami czerwonym, żółtym lub innym. Ponadto pojemniki te mają zapewnić wytrzymałość na wstrząsy, wibracje, zmiany temperatury, wilgotności lub ciśnienia podczas ich transportu. Pojemniki muszą być wykonane z materiałów, które przy bezpośrednim kontakcie z zawartością będą odporne na ich zniszczenie lub znaczne osłabienie. Nie mogą zawierać w swoim składzie groźnych domieszek, które mogłyby wejść w reakcje z ich zawartością bądź też tworzyć niebezpieczne związki.

Worki na odpady lub pojemniki należy zapełnić co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

Pojemniki lub worki wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka,  należy go umieścić w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.

Pojemniki lub worki z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące:

 

 
 

  Kod odpadów medycznych

  Nazwa wytwórcy odpadów medycznych

  Numer REGON wytwórcy odpadów medycznych

  Numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Data i godzina otwarcia (rozpoczęcia użytkowania)

  Data i godzina zamknięcia