Działania prewencyjne

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY

 

Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

 1. Klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
 2. Rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
 3. Informację na temat:
  1. potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego
  2. choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
  3. stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
 4. Wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

 

Po wprowadzeniu środków profilaktycznych należy sprawdzić ich skuteczność, czy zaplanowane działania doprowadzą do oczekiwanego obniżenia poziomu ryzyka zawodowego i czy rozwiązania te nie będą powodowały wystąpienia nowych zagrożeń.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych oraz Dyrektywy 2000/54/EC od pracodawcy wymaga się ograniczania narażenia pracowników poprzez eliminację czynnika biologicznego, zapobieganie kontaktowi z czynnikami biologicznymi i kontrolowanie pracy, informowanie i szkolenie pracowników) oraz zlecania wykonywania badań lekarskich, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Przy doborze środków prewencyjnych zaleca się zachowanie następującej kolejności:

 • Środki ochrony zbiorowej - środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła,
 • Środki organizacyjne i higieniczne (np. instrukcje bezpiecznej pracy),
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Profilaktyka medyczna.