Pracownik operator oczyszczalni ścieków

 

LISTA KONTROLNA

 

Pracownik operator oczyszczalni ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  Pracownik (operator oczyszczalni ścieków) nadzoruje proces oczyszczania ścieków oraz tworzenia osadów ściekowych obsługując urządzenia na różnych etapach ciągu technologicznego, w tym przy kratach, piaskownikach, osadnikach wstępnych, komorze defosfatacji, komorach napowietrzania, osadnikach wtórnych, prasach do odwaniania osadów ściekowych, komorach fermentacji osadów ściekowych oraz spalarni osadów ściekowych. Monitoruje panele sterowania i dostosowuje zawory i bramy ręcznie lub zdalnie sterowane w celu regulacji przepływu ścieków. Uruchamia i zatrzymuje pompy, silniki i generatory w celu kontrolowania przepływu surowych ścieków poprzez kraty, osadniki, komory napowietrzania i procesy fermentacji osadu. Prowadzi dziennik operacji i rejestruje odczyty liczników i mierników. Ponadto, uczestniczy w wykonywaniu rutynowych operacji i konserwacji.
  Dodatkowo, w przypadku nieobecności próbkobiorcy może pobierać próbki ścieków za pomocą butelki lub wiaderek i przekazać je do laboratorium.

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  50 osób, wykształcenie: podstawowe/średnie

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Nie

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/pracownik oczyszczalni ścieków

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

Przy braku zachowania reżimu higieny rąk

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest potwierdzona obecność pyłu organicznego?

 

x

 

 

- Czy jest kontakt z krwią?

 

x

 

- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

x

 

Ścieki komunalne

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

Obsługa/nadzór urządzeń w oczyszczalni ścieków, utrzymanie w czystości pomieszczeń ciągu technologicznego, pobieranie próbek ścieków do analizy

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

6 – 8 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie drogą powietrzno-kropelkową, powietrzno-pyłową, bezpośrednio (skaleczenie) i pokarmową (przy braku zachowania reżimu higieny rąk).

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Przelewanie ścieków podczas procesu odwadniania osadów oraz transport odwodnionych osadów ściekowych sprzyjają emisji bioaerozoli

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

x

 

Wykonano pomiary stężeń pyłu organicznego, nie stwierdzono przekroczenia wartości NDS

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

 

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy są dostępne akty prawne regulujące podstawowe działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie?

x

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 r.; Dz.U. 96, poz. 438.

Działania techniczne

Czy zamknięte obiekty technologiczne są wyposażone w samozamykające się drzwi?

x

 

 

Czy stanowiska sterowania urządzeniami w obiektach technologicznych są szczelnie oddzielone od pozostałych części hali?

x

 

 

Czy drogi komunikacyjne/dostęp do stanowisk sterowania prowadzą przez obszar oczyszczania ścieków?

 

x

 

Czy w zamkniętych obiektach technologicznych są urządzenia wentylacyjne?

x

 

 

Czy urządzenia, gdzie ma miejsce przelewanie ścieków (np. prasy do odwadniania osadów ściekowych) są wyposażone w odpowiednie osłony zabezpieczające przez rozprzestrzenianiem się bioaerozoli?

x

 

 

Czy osady ściekowe są spalane na terenie oczyszczalni ścieków?

x

 

 

Czy przenośniki taśmowe do transportu osadów ściekowych do spalarni są wyposażone w odpowiednie osłony zabezpieczające przez rozprzestrzenianiem się bioaerozoli?

x

 

 

Czy obiekty technologiczne o głębokości większej od 0,5 m są wyposażone w bariery ochronne o wysokości co najmniej 1,1 m?

x

 

 

Czy pomieszczenia wewnętrzne maja gładkie powierzchnie stołów, ścian i podłogi, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji?

x

 

 

Czy otwory i zagłębienia w obiektach technologicznych są zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to niemożliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane?

x

 

 

Czy obiekty technologiczne są wyposażone w monitoring wizyjny, pozwalający na kontrolę bezpiecznego procesu pracy?

 

x

 

Działania organizacyjne

Czy w zakładzie istniej szczegółowy plan czyszczenia, w którym dla wszystkich obszarów zakładu ustalone jest, jak często i w jaki sposób prace czyszczenia muszą być wykonywane, jakie środki pomocnicze i ochronne są do dyspozycji oraz kto jest za to odpowiedzialny?

x

 

 

Czy czyszczenie stanowisk sterowania odbywa się codziennie?

x

 

 

Czy instalacja wentylacyjna jest regularnie konserwowana i naprawiana, a filtry wymieniane zgodnie z założonym planem?

x

 

 

Czy poza czyszczeniem środkami chemicznymi prowadzona jest sterylizacja pomieszczeń lampami UV?

 

x

 

Czy pracownicy mają do dyspozycji przebieralnie z szafkami do oddzielnego przechowywania odzieży roboczej i odzieży własnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

 

Czy pracownicy maja zapewniony dostęp do łazienek i pryszniców?

x

 

 

Czy został wprowadzony plan higieny rąk?

x

 

Załącznik 1

Czy bezpośrednio na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

 

x

 

Czy przy zlewie /umywalce są dostępne
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe.

x

 

 

Czy zapewniony jest dostęp do przenośnej lub stacjonarnej myjki do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i zasypki z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych?

x

 

 

Czy pracownicy mają do dyspozycji pomieszczenia, gdzie mogą spędzać przerwy i przechowywać artykuły spożywcze?

x

 

 

Czy jedzenie i picie są dozwolone tylko w pomieszczeniach przewidzianych do tych celów?

x

 

 

Czy obszar pracy jest odpowiednio oznakowany?

x

 

 

Czy w obszarze pracy dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione?

x

 

 

Czy istnieje plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia?

x

 

 

Czy w przypadku skaleczenia zapewniona jest odpowiednia profilaktyka poekspozycyjna?

x

 

 

Czy istnieje plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu?

x

 

 

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy prowadzona jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

Tężec i WZW A obowiązkowo, WZW B dla chętnych

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy dokonano oznakowania stanowisk pracy znakiem „zagrożenie czynnikiem biologicznym”

x

 

 

Czy prowadzone są rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy na terenie zakładu prowadzone są działania deratyzacyjne?

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x

 

 

Czy środki ochrony indywidualnej są przechowywane w dobrze oznakowanym miejscu?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Gogle

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

x

 

Maska klasy FFP2