Klasyfikacja

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych (SCB) dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowano do czterech grup zagrożenia, biorąc pod uwagę stopień ich chorobotwórczości, możliwość rozprzestrzeniania się w populacji ludzkiej, a także możliwości profilaktyki oraz skutecznego leczenia chorób przez nie wywoływanych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050810716

 

Na potrzeby badań i analiz zagrożeń biologicznych w środowisku pracy wprowadzono pojęcie „biologicznych szkodliwości zawodowych” (BSZ), które obejmuje takie mikro- i makroorganizmy oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje, które wywierają niekorzystny wpływ na człowieka w procesie pracy i mogą być przyczyna dolegliwości i chorób pochodzenia zawodowego. Pod względem rodzaju oddziaływania chorobotwórczego na organizm człowieka, BSZ można podzielić następująco:

 

  • czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (priony, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki);
  • alergeny biologiczne (bakteryjne, grzybowe, roślinne i zwierzęce);
  • toksyny biologiczne, w tym czynniki immunotoksyczne, nadmiernie pobudzające lub hamujące ważne składniki układu odpornościowego (endotoksyny bakteryjne, mikotoksyny, β-glukany, lotne związki organiczne, toksyny roślinne, jady zwierzęce);
  • czynniki rakotwórcze (np. aflatoksyny – toksyny wytwarzane przez niektóre grzyby z rodzaju Aspergillus, pył drzewny);
  • biologiczne wektory, czyli stawonogi przenoszące zarazki chorób transmisyjnych (kleszcze, komary);
  • fragmenty (submikronowe i nanometryczne cząstki bakterii i grzybów).