Normy polskie

 

 • PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego  - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie.

 • PN-Z-04111-02:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.  Norma wycofana

 • PN-Z-04111-03:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną. Norma wycofana

 • PN-EN 14031:2006 Powietrze na stanowiskach pracy - Oznaczanie zawieszonych w powietrzu endotoksyn.

 • PN-EN 13098:2007 Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne dotyczące pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów i endotoksyn. Norma wycofana

 • PN-EN 14583:2008 - wersja polska Powietrze na stanowiskach pracy -Wolumetryczne urządzenia do pobierania próbek bioaerozolu - Wymagania i metody badań.

 • PN-EN 14042:2010 Przewodnik użytkowania i stosowanie procedur do oceny narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne. Norma wycofana

 • PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

 • PN-EN ISO 16000-1:2006 Powietrze wnętrz -  Część 1: Główne aspekty strategii pobierania próbek.

 • PN-EN ISO 16000-19:2014-12 Powietrze wnętrz ­ - Część 19: Strategia pobierania próbek pleśni.

 • PN-EN ISO 13137:2014-02 Powietrze na stanowiskach pracy - Pompy osobiste do pobierania próbek czynników chemicznych i biologicznych - Wymagania i metody badania.

 • PN-EN 16841-1:2017-01 Powietrze atmosferyczne - Oznaczanie zapachu w powietrzu atmosferycznym za pomocą badań terenowych - Część 1: Metoda siatki.

 • PN-EN 16841-2:2017-01 Powietrze atmosferyczne - Oznaczanie zapachu w powietrzu atmosferycznym za pomocą badań terenowych -  Część 2: Metoda smugi

 • PN-ISO 45001:2018-06/Ap1:2020-01 - wersja polska. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy- Wymagania i wytyczne stosowania.

 • PN-EN 13098:2020-01 - wersja angielska.  Narażenie na stanowiskach pracy - Pomiar mikroorganizmów i produktów pochodzenia drobnoustrojowego zawieszonych w powietrzu - Wymagania ogólne.