20.04.2022

Ukazała się DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, która wprowadza substancje reprotoksyczne do zakresu dyrektywy. Tym samym otrzymuje ona tytuł: „DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)”.

W dokumencie zostały podane definicje dla substancji reprotoksycznej, nieprogowej substancji reprotoksycznej i progowej substancji reprotoksycznej. Obniżono wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia dla benzenu do wartości 0,66 mg/m3 od roku 2026, przy zachowaniu okresów przejściowych, tj. 3,25 mg/m3 do dnia 5 kwietnia 2024 r. i 1,65 mg/m3 w okresie 5 kwietnia 2024 r. - 5 kwietnia 2026 r. Podano również nowe wartości dopuszczalne dla substancji rakotwórczych, takich jak: akrylonitryl na poziomie 1 mg/m3 (ośmiogodzinne) i 4 mg/m3 (krótkotrwałe) od dnia 5 kwietnia 2026 r., oraz związki niklu - 0,01 mg/m3 (frakcja respirabilna) i 0,05 mg/m3 (frakcja wdychalna) od dnia 18 stycznia 2025 r. Dla frakcji wdychalnej do tego czasu zastosowanie ma wartość dopuszczalna wynosząca 0,1 mg/m3.

 

Po raz pierwszy podano wartości dopuszczalne dla związków o działaniu reprotoksycznym i są to:

 

 

Wartości dopuszczalne

(ośmiogodzinne)

(krótkotrwałe)

Ołów nieorganiczny i jego związki

 0,15 mg/m3

 

N,N-dimetyloacetamid

36 mg/m3

72 mg/m3

Nitrobenzen

1 mg/m3

 

N,N dimetyloformamid

15 mg/m3

30 mg/m3

2-metoksyetanol 

1ppm

 

Octan 2-metoksyetylu 

1 ppm

 

2-etoksyetanol

8 mg/m3

 

Octan 2-etoksyetylu 

11 mg/m3

 

1-metylo-2-pirolidon

40 mg/m3

80 mg/m3

Rtęć i nieorganiczne związki rtęci dwuwartościowej, w tym tlenek rtęci i chlorek rtęci (mierzone w przeliczeniu na rtęć)

0,02 mg/m3

 

Bisfenol A; 4,4′-izopropylidenodifenol 

2 mg/m3 (frakcja wdychalna)

 

Tlenek węgla

23 mg/m3

 

 

Obowiązująca dopuszczalna wartość biologiczna dla ołowiu i jego związków jonowych wynosi: 70 μg Pb/100 ml krwi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2022:088:TOC

 

17.01.2022

W grudniu 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 2235)