System informacji i ich wymiana

System informacji i ich wymiana

Artykuł 21 oprócz całkowicie nowego ustępu 5, który ustala dla Komisji do 1 stycznia 2015 r. termin przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących określenia sposobu przekazywania informacji, wskazuje 30 września 2019 r. jako termin pierwszego przekazywania przez państwa członkowskie do Komisji sprawozdania z wdrażania Dyrektywy Seveso III. Następne sprawozdania mają być przekazywane co cztery lata.

Pozostałe ustępy odpowiadają dokładnie zapisom zawartym w Dyrektywie Seveso II, wraz ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą 2003/105/WE, z dwiema modyfikacjami: jedną drobną – w ustępie 4 system rejestracji i informacji został zastąpiony wyrazem baza danych oraz uproszczeniem ustępu trzeciego Dyrektywy Seveso II brzmiącego: Nie naruszając postanowień artykułu 20, rejestr i system informacyjny będzie dostępny dla organów rządowych państw członkowskich, stowarzyszeń przemysłowych i handlowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony środowiska oraz innych organizacji międzynarodowych i badawczych działających w tej dziedzinie, który został zastąpiony i obecnie, w Dyrektywie Seveso III, brzmi: Komisja podaje do wiadomości publicznej część danych nieobjętą klauzulą poufności.