Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - archiwum online

 
Streszczenia roczników
2022 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 STYCZEŃ 1999
Projektowanie czynności na stanowiskach pracy metodą ErgoMES
Joanna Kamińska, Danuta Roman-Liu, Tomasz Tokarski

Schorzenia i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego stanowią obecnie jedną z najważniejszych przyczyn niezdolności do pracy i ograniczenia aktywności zawodowej. Schorzenia te są dość powszechne i występują u ok. 90% osób po 50 roku życia, Wiele badań wskazuje na to, że ich przyczyną -oprócz zmian związanych z wiekiem - są też obciążenia wywołane aktywnością zawodową. Dlatego tak potrzebna jest ocena obciążenia układu ruchu na stanowiskach pracy. Do analizy tego obciążenia można wykorzystać metody doświadczalne i kliniczne, badania subiektywne czy techniki symulacji komputerowej. Nowa wizyjno-komputerowa metoda ErgoMES opracowana w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy łączy pomiary w warunkach naturalnych z modelowaniem komputerowym (szybkość, dokładność, łatwa analiza wyników). Metoda służy do symulacji czynności wykonywanych na stanowiskach pracy i ich szczegółowej analizy pod kątem obciążenia układu ruchu. Metoda nadaje się do oceny stanowisk już istniejących, ale zalecane jest wykorzystanie jej na etapie projektowania czynności pracy. Umożliwi to zaprojektowanie poprawnych ergonomicznie stanowisk pracy. (...)


Zdolność widzenia a oświetlenie
Agnieszka Wolska

Wiele przeprowadzonych badań wykazało, że wraz ze wzrostem kontrastu szczegółu zadania wzrokowego do jego tła wzrasta dokładność spostrzegania (w %), określana jako stosunek liczby szczegółów spostrzeżonych do liczby prezentowanych szczegółów wzrokowych. Kontrast, przy którym dokładność spostrzegania wynosi 50% nazywa się kontrastem granicznym. Jego wartość zależy od czasu przeznaczonego na obserwacje danego szczegółu, wielkości i kształtu szczegółu, luminancji otoczenia oraz właściwości osobniczych danego człowieka. (...)


Bezpieczeństwo i ochrona pracy w małych firmach
Marta Derlicka

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w małych zakładach pracy zależy przede wszystkim od pracodawców, którzy w swoim zakładzie decydują o wszystkim. Właściciele podejmują decyzje o poprawie warunków pracy, inicjują wszelkie działania w tym zakresie, ustalają zasady i metody mające służyć poprawie warunków. (Derlicka, 1992). Pracownicy na ogół godzą się na warunki stawiane przez pracodawcę, gdyż również dla nich najważniejszy jest zysk (wypłata i utrzymanie pracy). Nowy kodeks pracy, który obowiązuje od czerwca 1996 r., zwiększa szansę na poprawę tego stanu rzeczy. Określenie obowiązków wszystkich pracodawców (bez względu na formę własności), zobligowanie ich do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest ułatwieniem w egzekwowaniu wielu działań. Ale oprócz kontroli z zewnątrz potrzebna jest świadomość pracodawców o istnieniu zagrożeń i ich konsekwencjach, umiejętność ich oceny, analizy i zmniejszania lub, jeśli to możliwe, eliminowania. Poza tym jest duża grupa zakładów najmniejszych, do których kontrole państwowe docierają bardzo rzadko lub w ogóle. Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka wśród tych właśnie zakładów jest szczególnie ważna w dążeniu do kształtowania optymalnych warunków pracy w zakładach. Chodzi tu przede wszystkim o udostępnianie pracodawcom jasnych i zwięzłych informacji, motywujących do podejmowania działań na rzecz warunków pracy, dostarczających wiedzy o „chorobie" zakładu, jeśli taka będzie miała miejsce i o możliwościach (sposobach) jej wyleczenia. Źródłem informacji o najmniejszych zakładach w Polsce są przede wszystkim wyniki kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz badania nad zakładami zatrudniającymi do 5 osób, przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. (...)


Badania wytrzymałości obudów urządzeń elektrycznych na uderzenia mechaniczne
Andrzej Dąbrowski

Funkcje obudów urządzeń elektrycznych Obudowy urządzeń elektrycznych z jednej strony zabezpieczają przed szkodliwym wpływem różnego rodzaju czynników mogących zakłócić właściwą i bezpieczną pracę tych urządzeń, z drugiej strony stanowią ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym i urazami mechanicznymi. Obudowy, w trakcie eksploatacji narażone są na działanie różnego rodzaju czynników środowiskowych, dlatego podczas badań powinny być poddane licznym próbom symulującym ich rzeczywiste warunki pracy podczas użytkowania. Jedną z zasadniczych prób, jakim powinny podlegać obudowy tych urządzeń jest wytrzymałość na różnego rodzaju czynniki mechaniczne np.: uderzenia, spadki itd. Rodzaj i zakres badań zależy od rodzaju urządzenia znajdującego się w obudowie i zakresu jego zastosowania określonego przez producenta. Badania te mogą dotyczyć także obudów urządzeń mechanicznych. (...)