Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów środowiskowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

  • znać podstawowe zasady dokonywania identyfikacji szkodliwych
    czynników biologicznych,

  • umieć stosować klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych,

  • umieć prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie
    szkodliwych czynników biologicznych,

  • umieć oceniać ryzyko zawodowe w związku z narażeniem na szkodliwe
    czynniki biologiczne,

  • umieć ograniczać ryzyko zawodowe ze względu na szkodliwe czynniki
    biologiczne metodami technicznymi, organizacyjnymi i medycznymi,

  • umieć oceniać czystość mikrobiologiczną  powietrza.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB, głównie specjaliści z zakresu zagrożeń chemicznych, pyłowych, biologicznych i środków ochrony indywidualnej.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w warsztatach i zaliczenie ćwiczeń. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zakwaterowanie
 
Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.plCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93