Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły poprzez stosowanie środków ochrony zbiorowej

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników laboratoriów środowiskowych, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, w których są emitowane pyły, kadry zarządzającej w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

• umieć rozpoznawać potencjalne źródła emisji pyłów występujących w środowisku pracy,

• znać skutki szkodliwego oddziaływania pyłów występujących w środowisku pracy na organizm człowieka,

• znać zasady pomiaru parametrów pyłów istotnych z uwagi na ich szkodliwość dla człowieka,

• umieć interpretować wyniki uzyskane z badań parametrów pyłów w celu dokonania oceny narażenia na pyły,

• wiedzieć, jak dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pyły,

• wiedzieć, jak można ograniczać narażenie na pyły w środowisku pracy, przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed pyłami (hermetyzacja, systemy wentylacji ogólnej i miejscowej, urządzenia filtracyjno-wentylacyjne, filtry powietrza).

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB z Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, głównie specjaliści z zakresu rozpoznawania, badania i eliminowania pyłów występujących w środowisku pracy.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w wykładach i warsztatach oraz zaliczenie testu.
Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93