Środki ochrony indywidualnej - charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy na temat:
• konstrukcji środków ochrony indywidualnej,
• wymagań dla środków ochrony indywidualnej (m.in. wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie 89/686/EWG i normach zharmonizowanych),
• sposobów prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
• zasad stosowania środków ochrony indywidualnej,
• metod zarządzania środkami ochrony indywidualnej w zakładzie pracy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik powinien umieć:
• określić cechy, jakimi powinny charakteryzować się środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed określonymi zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy
• prawidłowo identyfikować elementy znakowania środków ochrony indywidualnej,
• dokonać właściwego doboru środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy, na których występuje szereg różnorodnych zagrożeń (np. promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne, chemiczne, biologiczne, itp.),
• określić zasady prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej oraz metody zarządzania tymi środkami na poziomie zakładu pracy.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
ramowy program szkoleń

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

 

Zakwaterowanie:
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
http://csk.uni.lodz.pl/noclegi

Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl

Miejsce szkolenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48
90 – 133 Łódź