Książki - Open Access


Książki - przekrojowe, monograficzne

 

Inhalacyjne zagrożenia biologiczne a skuteczna ochrona układu oddechowego
- K. Majchrzyckaa, M. Okrasa, J. Szulc

W Polsce szkodliwe czynniki biologiczne są przyczyną większości chorób zawodowych wśród pracowników rolnictwa i służby zdrowia. Pracodawca ma obowiązek  podejmowania w procesach pracy, w których stosowane są te czynniki, działań profilaktycznych. W przypadku narażenia na mikroorganizmy przenoszone drogą powietrzną (bioaerozole) konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego. Celem pracy jest dostarczenie pracodawcom odpowiedniej wiedzy  na temat tego sprzętu, bowiem niedostateczna znajomość  tych zagadnień, m.in. wymagań, jakie powinien spełniać,   jest przyczyną mało skutecznego wdrażania sprzętu o cechach biobójczych.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5
Liczba stron: 140
ISBN: 978-83-7373-320-6
Rok wydania: 2019


Zalecenia dotyczące stylu życia, warunków i organizacji pracy dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawów. Poradnik
- J. Bugajska, K. Księżopolska-Orłowska

Choroba zwyrodnieniowa stawów występuje u co piątegodorosłego mieszkańca Europy i Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że dotyka ona 25 – 30% osób w wieku 45 – 64 lata, 60% osób powyżej 60 r.ż. i 80% osób powyżej 80 r.ż. W Polsce z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów cierpi około 8 – 9 milionów osób [6]. Jest też jedną z najczęstszych przyczyn czasowej i całkowitej niezdolności do pracy.
W poradniku przedstawiono ogólne informacje o chorobie oraz zasadach profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Przedstawiono również wyniki badań własnych dotyczących oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie pracy przez osoby z tą chorobą.

 

Pozycja dostęopna w pliku pdf Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-249-0
Rok wydania: 2017


Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo ?
- M. Widerszal-Bazyl

 

W publikacji przedstawiono dane wskazujące, że zespoły zróżnicowane wiekowo są obecnie rozpowszechnioną formą pracy oraz zarysowano trzy koncepcje psychologiczne, na podstawie których można przewidywać, jaka jest efektywność takich zespołów. Omówiono model Kategoryzacji-Elaboracji (CEM) stanowiący dobrą syntezę obecnej wiedzy na ten temat. Bazując na modelu CEM, a także badaniach (w tym własnych prowadzonych w CIOP-PIB) omówiono, jakie działania i dlaczego warto podejmować, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo. Omówiono także działania zmierzające do osłabienia procesu kategoryzacji społecznej w zespole i przedsięwzięcia, takie jak: zmniejszanie wyrazistości wieku, zapobieganie poczuciu zagrożenia którejś z kategorii pracowników, przeciwdziałanie stereotypom. Przedstawiono działania mające na celu wzmocnienie procesu elaboracji informacji związanych z zadaniem dotyczące: doboru zadań o odpowiedniej złożoności, zwiększania zdolności zespołu do wykonania zadań, zwiększania motywacji zadaniowej – m.in. przez odpowiednie przywództwo oraz optymalizację psychospołecznych zasobów pracy.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 45
ISBN: 978-83-7373-225-4
Rok wydania: 2016


Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Poradnik
- J. Bugajska, J. Tyszkiewicz

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym dwie najczęstsze: nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca, są ogromnym i rosnącym problemem współczesnych społeczeństw. Dotykają dużej liczby osób w okresie pełnej aktywności społecznej, w tym związanej ze zdobywaniem wykształcenia i pracy zgodnej z kompetencjami. W publikacji przedstawiono ogólne informacje o chorobie, zasadach  profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Zawarto również wyniki badań własnych na temat oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób chorych, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie przez nich pracy.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-217-9
Rok wydania: 2016


Warunki i organizacja pracy dla osób z cukrzycą. Poradnik
- M. W. Bernas, J. Bugajska, E. Łastowiecka-Moras

Cukrzyca jest ogromnym i rosnącym problemem współczesnych społeczeństw. Dotyka dużej liczby osób w okresie pełnej aktywności społecznej, w tym związanej ze zdobywaniem wykształcenia i pracy zgodnej z kompetencjami.
W poradniku przedstawiono ogólne informacje o chorobie, zasadach profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Zaprezentowano również wyniki badań własnych autorów na temat oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób chorych, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie przez nich pracy.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-216-2
Rok wydania: 2016