Hałas i drgania, zagrożenia mechaniczne


Książki - hałas, drgania, zagrożenia mechaniczne

 

Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy
- D. Pleban, B. Smagowska, J. Radosz

W monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o hałasie ultradźwiękowym w środowisku pracy, jego źródłach, oddziaływaniu na człowieka, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach jego redukcji. Szczegółowo ujęto następujące zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące opisu ultradźwięków, w tym propagacji i parametrów je charakteryzujących; zbiór danych literaturowych dotyczących wpływu hałasu ultradźwiękowego na człowieka, w tym m.in. na narząd słuchu i na zmiany czynnościowe organizmu; uciążliwość wywołana hałasem ultradźwiękowym, omówiona na podstawie badań zrealizowanych w CIOP-PIB; kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy, a także obowiązujące w kraju wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas; opis opracowanej w CIOP-PIB metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy; analiza przemysłowych źródeł hałasu ultradźwiękowego, zarówno technologicznych, jak i nietechnologicznych, a także informacje dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy; metody ograniczania zagrożeń hałasem ultradźwiękowym w środowisku pracy, w tym opracowane w Instytucie metody określania własności dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych materiałów w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz.

Monografia stanowi kompendium wiedzy z zakresu hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy i jest skierowana do pracowników biur projektowych zajmujących się redukcją hałasu, do pracowników nadzorujących warunki pracy oraz do studentów studiów technicznych.

 

Cena: 25 zł + 5%VATLiczba stron: 132
ISBN: 978-83-7373-345-9
Rok wydania: 2020


Hałas przy produkcji opakowań – zagrożenia i ograniczanie
- B. Smagowska, D. Pleban

W wydawnictwie przybliżono specyfikę polskiego rynku opakowań, obejmującego ok. 8 tys. zakładów wytwarzających opakowania, w których zatrudnionych jest ok. 230 tys. osób. Zidentyfikowano jako jedno z największych zagrożeń występujących w zakładach nadmierny hałas, często przekraczający wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń. Przedstawiono Polskie Normy i rozporządzenia regulujące ochronę pracowników przed hałasem i wskazano kolejno źródła hałasu w zakładach produkcji opakowań różnego typu. Zreferowano również badania uciążliwości hałasu na stanowiskach pracy i zaprezentowano metody techniczne, organizacyjne i środki ochrony indywidualnej ograniczające zagrożenie hałasem.

 

Cena: 12 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-274-2
Rok wydania: 2019


Użytkowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego
- R. Młyński, E. Kozłowski

Ograniczanie hałasu impulsowego to konieczność w wielu miejscach pracy, hałas ten jest bowiem szczególnie niebezpieczny dla słuchu. Powszechna jest potrzeba prowadzenia komunikacji podczas pracy i w tym kontekście wygodne jest stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mają dwa ważne aspekty funkcjonalne: odpowiednią ochronę słuchu i możliwość odbioru istotnych dźwięków otoczenia.

W wydawnictwie podjęto temat doboru ochronników słuchu ochronników słuchu w warunkach występowania hałasu impulsowego oraz omówiono metodę tego doboru. Uwzględnienie różnych aspektów związanych ze stosowaniem ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-339-8
Rok wydania: 2019


Ochronniki słuchu – dobór i użytkowanie
- E. Kozłowski, R. Młyński

W broszurze przedstawiono klasyfikację ochronników słuchu, omawiając ich podstawowe oraz zaawansowane rozwiązania. Omówiono metody doboru ochronników ze względu na tłumienie dźwięku (metoda pasm oktawowych, HML i SNR) ilustrując każdą z nich przykładem obliczeniowym. Szerzej omówiono zasady ochrony słuchu przed szczególnie niebezpiecznym hałasem impulsowym. Omówiono też zasady doboru ochronników słuchu ze względu na warunki środowiska pracy i zakres czynności wykonywanych przez pracownika.  Przedstawiono problemy związane ze współdziałaniem ochronników z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak ochrony oczu, twarzy czy głowy. Omówiono zasady użytkowania ochronników słuchu, prawidłowy sposób ich zakładania oraz reguły kontroli ich stanu technicznego.            

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-200-1
Rok wydania: 2015


Użytkowanie ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej
- E. Kozłowski

Nierzadko w środowisku pracy pracownicy są narażeni na działanie różnych czynników niebezpiecznych jednocześnie z hałasem. W broszurze przedstawiono zasady stosowania ochronników słuchu jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak: ochrony oczu, twarzy, głowy czy dróg oddechowych. Omawiane zasady zilustrowano licznymi fotografiami i wykresami. Przytoczono podstawowe akty prawne i normę odnoszące się do ochrony przed hałasem.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-195-0
Rok wydania: 2015


Bezpieczna praca w małych firmach budowlanych
- Andrzej Dąbrowski

Publikacja jest adresowana do pracodawców małych firm budowlanych, ale również do firm większych działających w tej sekcji gospodarki (zatrudniających podwykonawców),
a także inwestorów i wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo. Jej celem jest wskazanie kierunków działań wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa prac wykonywanych przez małe firmy budowlane, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokich wskaźników wypadkowości w budownictwie.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
ISBN: 978-83-7373-147-9
Rok wydania: 2013


Działania w celu ochrony przed urazami na placu budowy
- - Andrzej Dąbrowski

Poradnik jest adresowany do małych firm budowlanych. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa pracodawcom, pracownikom oraz osobom postronnym, które mogą się znaleźć lub znajdują się w sąsiedztwie miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane. Wskazuje działania zmierzające do ograniczenia urazów podczas wykonywania robót budowlanych, obejmujące opracowanie i utrzymywanie dokumentacji bhp, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, zapewnianie środków ochrony przed urazami oraz szkoleń pracowników.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-148-6
Rok wydania: 2013


Narażenie nauczycieli muzyki na hałas. Metody ograniczania
- Emil Kozłowski

W pewnych sytuacjach głośne dźwięki muzyczne mogą negatywnie oddziaływać na osoby związane zawodowo z wykonywaniem muzyki czy uczące gry na instrumentach.
W takich sytuacjach muzykę należy traktować jako hałas. W broszurze omówiono wpływ hałasu na pracę nauczycieli muzyki, metodę pomiaru hałasu, poziomy dźwięków oddziałujących na nauczycieli muzyki, ocenę narażenia i metody ograniczania narażenia nauczycieli muzyki na hałas towarzyszący nauce gry czy śpiewu, a także profilaktykę medyczną dotyczącą tej grupy zawodowej.

Cena: 10 zł + 5% VATLiczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-158-5
Rok wydania: 2013


Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Przedmiotem poradnika jest organizacja ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym, z uwzględnieniem wydzielenia i oznakowania dróg i przejść dla pieszych, parkowania wózków i organizacji pracy na rampie. Omówiono również prędkości ruchu wózka w różnych warunkach, szkolenie stanowiskowe kierowców wózków oraz niektóre cechy wózków ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prędkości ruchu wózków w różnych warunkach w wielu przedsiębiorstwach krajowych oraz wyniki badań i ich analiz otrzymanych z zastosowaniem symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego w CIOP-PIB. Poradnik dotyczy głównie podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych o średniej wielkości, tzn. o ładowności do około 2 ton, ale większość zaleceń odnosi się także do innego rodzaju wózków i innych pojazdów, stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym wewnątrz budynków.

Zalecenia przedstawione w poradniku są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

 Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-151-6
Rok wydania: 2013


Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami
- Marek Dźwiarek

W monografii przedstawiono badania wypadków przy maszynach spowodowanych niesprawnością ich systemu sterowania, metody zwiększania odporności systemu sterowania na defekty, a także systemy nadzorowania defektów. Omówiono modelowanie systemów sterowania maszynami metodą Markova, przedstawiono zarówno jakościową jak i ilościową metodę oceny ich bezpieczeństwa oraz narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn. Wiele uwagi poświęcono zastosowaniu technologii AR (ang. augmented reality) do sygnalizowania zagrożeń przy obsłudze maszyn oraz wykorzystaniu techniki rzeczywistości wirtualnej VR do wspomagania doboru systemów ochronnych przy projektowaniu maszyn.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 173
ISBN: 978-83-7373-126-4
Rok wydania: 2012


Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym
- Krystyna Myrcha

Poradnik dotyczy zagrożeń wypadkowych występujących podczas prac wykonywanych w transporcie wewnętrznym, np. czynności związanych z przyjęciem, wydawaniem i składowaniem wyrobów oraz manewrowaniem środkami transportowymi. Przedstawiono zasady projektowania transportu wewnętrznego oraz dokumenty, które powinien mieć pracodawca, takie jak: regulamin pracy oraz instrukcja bhp dla transportu wewnętrznego, określająca jego organizację i porządek. Omówiono wymagania dotyczące dróg transportowych, a także „fronty przeładunkowe” stanowiące newralgiczny element transportu wewnętrznego, na których są prowadzone prace związane z załadunkiem lub wyładunkiem materiałów/wyrobów ze środków transportu zewnętrznego. Ponadto zaprezentowano wybrane środki transportowe (np. wózki jezdniowe podnośnikowe i przenośniki), urządzenia stosowane do scalania materiałów/wyrobów i urządzenia do składowania.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 88
ISBN: 978-83-7373-127-1
Rok wydania: 2012


Jakość akustyczna maszyn
- Dariusz Pleban

W opracowaniu przedstawiono wiele zrealizowanych badań: teoretycznych, doświadczalnych (w tym dotyczących modelowania akustycznego – określania akustycznych modeli zastępczych maszyn) i symulacyjnych. Dotyczą one zarówno badania procesów wibroakustycznych, jak i ocen akustycznych maszyn. Ponadto scharakteryzowano opracowane narzędzie informatyczne – oprogramowanie wspomagające optymalną lokalizację maszyn i stanowisk pracy w pomieszczeniach eksploatacyjnych. W badaniach procesów wibroakustycznych zachodzących w maszynach zastosowano metodę inwersji. Przedstawione wyniki badań zostały wykorzystane do oceny akustycznej maszyn utożsamionej z bezpieczeństwem użytkowania maszyny ze względu na emitowany hałas, co stanowi pewną formę jakości maszyny. Najistotniejszym wynikiem tych prac jest zdefiniowanie pojęcia jakości akustycznej maszyny i zaproponowanie nowego wskaźnika oceny akustycznej maszyny, za pomocą którego jej jakość akustyczna może zostać zmierzona.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 184
ISBN: 978-83-7373-129-5
Rok wydania: 2012


Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR)
- Dariusz Kalwasiński

W broszurze zaprezentowano wykonaną w CIOP-PIB wirtualną tokarkę – narzędzie, które może być wykorzystywane do badań w aspekcie powstawania wypadków występujących podczas obsługi tokarek. Badania mogą obejmować określenie przyczyn i okoliczności powstawania sytuacji wypadkowych, a także wpływu zachowania operatora na powstawanie wypadków. Informacje zebrane w takich badaniach wspomogą podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo pracy przy obsłudze tokarek. Prezentowane narzędzie może być wykorzystane w szkoleniach i doskonaleniu operatorów tokarek. Zainteresowani nim mogą być pracodawcy lub służby bhp zakładów pracy, w których użytkowane są tokarki.

Cena: 8 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 11
ISBN: 978-83-7373-116-5
Rok wydania: 2012


Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Widoczność wynikająca z wymiarów ładunku przewożonego podnośnikowym wózkiem jezdniowym czołowym, wyznacza się pośrednio, poprzez określenie wymiarów strefy braku widoczności (potocznie zwanej strefą martwą). Przedstawiono 2 metody wyznaczania tej strefy: dokładną i uproszczoną. Podano praktyczne wskazówki ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. Sformułowano zalecenia dotyczące długości strefy braku widoczności wynikającej z wymiarów ładunku na wózku oraz wskazówki co do ubioru osób pieszych przebywających w obszarze ruchu wózków. Poradnik jest przeznaczony dla organizatorów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, pracowników nadzoru, pracowników służb bhp oraz dla operatorów omawianych wózków.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-119-6
Rok wydania: 2012


Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna – zalecenia
- Mariusz Dąbrowski

W publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Rok wydania: 2011


Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej Dąbrowski

Obecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Rok wydania: 2011


Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Z. Engel, W. M. Zawieska

Przedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Rok wydania: 2010


Hale przemysłowe, maszyny, urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz

Przedmiotem monografii są wybrane problemy wibroakustyczne środowiska pracy występujące w przemyśle, a więc dotyczące hal, maszyn, urządzeń i instalacji. Omówiono przepisy i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, kwestie ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, w tym obniżania emisji źródeł, podstawowe przemysłowe źródła energii wibroakustycznej, w tym źródła pochodzenia mechanicznego, aerodynamicznego, hydrodynamicznego oraz metody badania przemysłowych procesów wibroakustycznych. Zaprezentowano współczesne metody badania procesów wibroakustycznych, w tym metody wzajemnościowe i inercyjne. Ważnym elementem monografii jest przedstawienie sposobów i metod minimalizacji przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Metody te dotyczą ograniczeń emisji energii wibroakustycznej przez różne źródła poprzez minimalizację zagrożeń na drodze propagacji.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 298
ISBN: 978-83-7373-074-8
Rok wydania: 2009