Projekty UNIJNE
Streszczenie

Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Spersonalizowana odzież ochronna dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania”

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 

Numer i nazwa Działania:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

 

Numer i nazwa Podziałania:

4.1.4 Projekty aplikacyjne

 

Konsorcjum realizujące projekt:

-     Politechnika Łódzka (Lider konsorcjum)

-     Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

-     Pracownia Sprzętu Alpinistycznego MAŁACHOWSKI s.c. Adam Małachowski, Danuta Małachowska

 

Termin realizacji

07.01.2019 r. – 06.07.2022 r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest spersonalizowana odzież ochronna przeznaczona dla ratowników górskich, wyposażona w funkcję inteligentnego ogrzewania i pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, stanowiąca nowatorskie rozwiązanie na skalę krajową.

Uzyskany produkt będzie integrować nowoczesne rozwiązania z dziedziny elektroniki, informatyki, odzieżownictwa oraz ochrony pracy.

Grupą docelową projektu są ratownicy górscy, obecnie korzystający z biernej odzieży turystycznej ogólnego przeznaczenia. Prowadzenie wielogodzinnych akcji w niskich temperaturach i wysokiej wilgotności wymaga specjalistycznej i spersonalizowanej odzieży ochronnej. Zapotrzebowanie na nią rośnie wraz z liczbą notowanych wypadków i interwencji na terenach górskich. Zastąpienie ogrzewania biernego aktywnym pozwoli na zwiększenie jego skuteczności bez wpływu na mobilność, zaś personalizacja produktu podniesie komfort użytkownika. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez badania przemysłowe w każdym z obszarów integracji. Przeprowadzone zostaną badania materiałów tekstylnych i wkładów grzejnych, technik ich łączenia i optymalnego rozmieszczenia. Analizie poddane zostaną technologie pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł alternatywnych pozwalające na ich integrację z odzieżą. Prace nad systemem sterowania obejmą wybór sygnałów, rodzaj czujników, ich rozmieszczenie i komunikację z jednostką centralną. Opracowany zostanie inteligentny algorytm sterowania ogrzewaniem, optymalizujący zużycie energii oraz dostosowujący się do preferencji użytkownika. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych pozwoli natomiast na personalizację  szablonów odzieży.

Wynikiem fazy rozwojowej projektu będzie prototyp odzieży (bielizna, odzież wierzchnia i pośrednia), udoskonalony i zoptymalizowany w oparciu o przeprowadzone testy oraz spełniający wymagania odpowiednich przepisów. Opracowana zostanie kompletna metodyka badań użytkowych, która posłuży do ostatecznej weryfikacji prototypu w warunkach poligonowych.

 

Wartość projektu:  4 369 847,50 zł

w tym kwota dofinansowania ze środków UE:  3 918 212,50 zł

 

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.04.01.04-00-0070/18-00 z dnia 13.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Etapy realizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu:

 

Etap

Zakres prac badawczych

4

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz analiza i ocena właściwości materiałów przeznaczanych na odzież dla ratowników górskich.

Ocena opracowanych wkładów grzejnych na podstawie  badań w układach materiałów na odzież ochronną.

Opracowanie metodyki badawczej i przeprowadzenie badań modelu odzieży ochronnej z funkcją aktywnego grzania - z udziałem ratowników górskich w warunkach obniżonej temperatury. Ocena opracowanego modelu w zakresie właściwości ochronnych i komfortu użytkowania.

7

Opracowanie procedury przedprodukcyjnych badań kontrolnych (sprawdzających) przeznaczonej dla producenta odzieży ochronnej dla ratowników górskich z funkcją aktywnego ogrzewania oraz jej weryfikacja na podstawie badań porównawczych.

Opracowanie metodyki i przeprowadzenie badań użytkowych opracowanego prototypu odzieży ochronnej dla ratowników górskich z funkcją aktywnego grzania, w warunkach operacyjnych (rzeczywistych).

Opracowanie wytycznych do stosowania odzieży ochronnej dla ratowników górskich z funkcją aktywnego grzania.

 

Kierownik prac badawczych ze strony CIOP-PIB: dr hab. inż. Grażyna BartkowiakOkres realizacji: 07.01.2019 – 06.07.2022