Projekty UNIJNE
Streszczenie

Opracowanie rozwiązań technicznych umożliwiających tłumienie hałasu z obiektów sieci gazowej

Kierownik projektu: dr inż. Jan Radosz

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Opracowanie rozwiązań technicznych umożliwiających tłumienie hałasu z obiektów sieci gazowej”

Kierownik projektu: dr inż. Jan Radosz

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 

Numer i nazwa Działania:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

 

Numer i nazwa Podziałania:

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Wspólne Przedsięwzięcie INGA w obszarze gazownictwa realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Lider:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 

Partner:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Termin realizacji

01.01.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

Opis projektu:

Badania hałasu prowadzone w rejonie tłoczni gazu i stacji gazowych wskazują, że na części stacji gazowych oraz tłoczni gazu występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej. Projekt ukierunkowany jest na opracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających tłumienie hałasu emitowanego z obiektów sieci gazowej.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnej bariery akustycznej (układ przestrzenny rozpraszaczy dźwięku) redukujący wąskopasmowe składowe widma do stosowania w bezpośrednim położeniu instalacji wentylacji hal sprężarek, w tym również w strefie zagrożenia wybuchem. Prototyp będzie składał się ze struktur równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni rozpraszaczy dźwięku z wykorzystaniem dodatkowych lokalnych zjawisk rezonansu i pochłaniania dźwięku (tzw. struktury kryształów sonicznych). Najważniejszą cechą takich struktur z punktu widzenia tłumienia hałasu jest zjawisko występowania tzw. przerw pasmowych – zakresów częstotliwości, w których fala akustyczna nie jest propagowana w strukturze. W obiektach sieci gazowej, w szczególności w halach sprężarek tłoczni gazu, występuje hałas z wyraźnymi składowymi tonalnymi w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Hałas ten przedostaje się na zewnątrz obiektów a obecnie stosowane rozwiązania w postaci tłumików akustycznych w instalacjach wentylacyjnych nie dają zadowalających rezultatów dla wąskopasmowych składowych częstotliwościowych. Innowacyjną cechą bariery akustycznej z wykorzystaniem struktur kryształów sonicznych jest zdolność do redukcji hałasu w określonych wąskich pasmach częstotliwości, przy czym nie są to przegrody ciągłe i umożliwiają przepływ powietrza przez swoją strukturę i dają możliwości montażu w bezpośrednim położeniu instalacji wentylacyjnych, w tym również w strefie zagrożenia wybuchem. Założony cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację badań przemysłowych obejmujących m.in. szczegółowe analizy akustyczne obiektów tłoczni gazu niezbędne do opracowania modeli oraz prototypu rozwiązania technicznego i realizację prac rozwojowych obejmujących m.in. demonstrację prototypu bariery akustycznej w warunkach operacyjnych. Planowana innowacja produktowa wprowadzi znaczne udoskonalenie aktualnie stosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych poprzez redukcję składowych tonalnych występujących w hałasie emitowanym przez obiekty tłoczni gazu oraz poprzez możliwości montażu w strefie zagrożenia wybuchem.

 

Źródło finansowania:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 066 350,00 zł, w tym:

  • ze środków UE – 533 175,00 zł (50%),
  • ze środków GAZ-SYSTEM S.A. -  533 175,00 zł (50%).

 

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.04.01.01-00-0002/18-00 z dnia 18.01.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Umowa o realizację projektu nr 1000032931 z dnia 15.05.2019 r.

 

 Okres realizacji: 01.01.2019 – 30.09.2022