Projekty UNIJNE
Streszczenie

INNOWACYJNE WŁÓKIENNICTWO 2020+

Kierownik projektu: ze strony CIOP-PIB: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

Projekt pt. "INNOWACYJNE WŁÓKIENNICTWO 2020+"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010 (RPO WŁ), Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji (numer umowy RPLD 01.01.00-10-0002/17-00)

Okres realizacji projektu:   od 01.02.2018 r. do  31.07.2020 r.

Konsorcjum realizujące projekt:

                                               Politechnika Łódzka  - Lider Konsorcjum

                                               Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,

                                               Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,

                                               Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex,

                                               Instytut Włókiennictwa.

Cele projektu:

Zwiększenie stopnia komercjalizacji i umiędzynarodowienia

badań naukowych oraz zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy

w obszarze włókiennictwo

 

Zapewnienie spójności polskiego sektora nauki z Europejską Przestrzenią Badawczą

oraz stałego podnoszenia nakładów finansowych na strefę B+R,

co skutkować będzie udoskonaleniem infrastruktury badań i innowacji

oraz zwiększeniem zdolności do osiągnięcia doskonałości w obszarze badan naukowych i innowacji w zakresie włókiennictwa

 

Całkowita wartość projektu: 22615775,00 PLN, z czego: 
   -     12532330,27 PLN - dofinansowywanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  -     10083444,73 PLN - wkład własny Konsorcjantów
Centralny Instytut Ochrony Pracy  - PIB - udział w projekcie:
  1 538 000 PLN, z czego 769 000 PLN stanowi dofinansowanie.

 

W ramach projektu w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi zaplanowano budowę Laboratorium badawczo-demonstracyjnego umożliwiającego prowadzenie badań eksploatacyjnych, ocenę funkcjonalności i demonstrację zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej w warunkach symulujących ich potencjalne użytkowanie w środowisku pracy.

Budowa Laboratorium badawczo-demonstracyjnego będzie realizowana w następujących etapach:

  • prace adaptacyjne kompleksu pomieszczeń badawczo socjalnych tworzących laboratorium,
  • zakup i instalację wyposażenia służącego do symulacji warunków środowiskowych tj. warunków klimatycznych, oświetlenia, nagłośnienia oraz innych efektów m.in. ograniczonej widoczności i czynności specyficznych dla środowisk pracy wybranych zawodów oraz  wyposażenia przeznaczonego do wirtualnej symulacji warunków środowiska pracy
  • zakup i instalację aparatury do oceny wpływu zastosowanych środków ochrony indywidualnej na wybrane parametry psychofizyczne badanych osób oraz do obsługi i rejestracji badań.

Obecnie obserwowany jest dynamiczny rozwój materiałów inteligentnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz funkcjonalizacji środków ochrony indywidualnej, których wprowadzenie na rynek uniemożliwia brak znormalizowanych metod badań i wymagań. Laboratorium badawczo-demonstracyjne, które powstanie w ramach projektu umożliwi opracowanie metodyki badań i kryteriów oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej, co zagwarantuje bezpieczeństwo ich stosowania w przewidywanych warunkach użytkowania.

 Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.07.2020