Projekty UNIJNE
Streszczenie

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Kierownik projektu: ze strony CIOP-PIB: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

Tytuł projektu:

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Numer i nazwa Działania:

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

 

Lider:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Partnerzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Termin realizacji

1.01.2018 r. – 31.12.2023 r.

 

Opis projektu:

 „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na jego realizację Unia Europejska i Budżet Państwa przeznaczyły 85,3 mln zł.

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym modelu w zakresie rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania dotyczące zawodowego i społecznego włączenia osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej.

   

 

 

 

 

 

Jeśli rehabilitacja lecznicza nie będzie ściśle powiązana z rehabilitacją socjalną  i zawodową, wynik rehabilitacji nie będzie pełny” (prof. Wiktor Dega - Członek PAN, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, współtwórca Polskiej Szkoły Rehabilitacji).

 


Opracowany w ramach projektu model kompleksowej rehabilitacji zostanie przetestowany na grupie 600 uczestników w 4 pilotażowych ośrodkach kompleksowej rehabilitacji.  W efekcie projektu zostaną opracowane rekomendacje dotyczące:

  • systemowego wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji;
  • projektu zmian w ustawodawstwie, które zostaną przekazane odpowiednim instytucjom systemu zabezpieczenia społecznego oraz  do Zespołu ds. kompleksowej rehabilitacji;
  • oceny skutków wprowadzenia modelu do systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności dotyczących wpływu wprowadzenia modelu na sytuację osób z niepełnosprawnością.

 

"POWRÓT DO ZDROWIA  – POWRÓT DO PRACY"

 

 

Źródło finansowania:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85 285 146,57 zł, w tym:

    ze środków europejskich – 71 878 321,52 zł (84,28%)

    ze środków dotacji celowej -  13 406 825,05 zł (15,72 %)

 

Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.06.00-00-0057/17-00 z dnia 28.12.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2023