Projekty UNIJNE
Streszczenie

Projekt systemowy nr POKL.01.03.06-00-070/12 pt. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

Streszczenie projektu:

 

Tytuł i numer projektu


Projekt systemowy nr POKL.01.03.06-00-070/12 pt. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

Podstawa prawna


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,  Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa o dofinansowanie projektu UDA-POKL.01.03.06-00-070/12-00 z dnia 20.03.2013 r. zawarta pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu).  

oraz

Umowa partnerska nr 2013/03/96 z dnia 15.03.2013 r. zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym.

Termin realizacji

1.03.2013 r. – 28.02.2015 r.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet projektu:  5 846 597,10 zł, w tym:
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 4 969 607,50 zł
- środki PFRON (15%):  876 989,60 zł

Wykonawcy:

Państwowy Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Lider projektu
Centralny  Instytut  Ochrony Pracy Państwowy  Instytut  Badawczy  -  Partner projektu

Cel główny projektu:  

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy/świadomości środowiska zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

Cele szczegółowe projektu:  

  1. Zdiagnozowanie potrzeb i określenie rekomendacji  w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.
  2. Podniesienie świadomości pracodawców nt. konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.
  3. Podniesienie wiedzy lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów, pracodawców, przedstawicieli ngo oraz innych zainteresowanych z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

 

Produkty

Wersja instalacyjna komputerowego narzędzia do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych
(do pobrania i zainstalowania lokalnie na komputerze   - plik o rozmiarze 710 MB)

 

Film instruktażowy do komputerowego narzędzia
(do pobrania i uruchomienia lokalnie na komputerze  - plik o rozmiarze 227 MB)

 

 Publikacja "Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne ”

 

 Publikacja "Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - dobre praktyki "

 

Wizualizacja komputerowa

 

 Lista kontrolna do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

 

15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności

 

 200 charakterystyk zawodów (zarchiwizowany plik w formacie .zip)

 Okres realizacji: 01.03.2013 – 28.02.2015