Projekty UNIJNE
Streszczenie

Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:
INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Tytuł Projektu 

Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych 
i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
 

Podstawa prawna 

Umowa z MNiSW NR POIG.02.03.01-00-010/09-04 z dnia 22.09.2009 r. 

Termin realizacji 

01.04.2009 r. – 30.11.2012 r. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki 

Źródło finansowania 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 

Kwota dofinansowania: 

10 803 200,00 zł 

Cel główny: 

Cel główny projektu został zdefiniowany jako zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce odpowiednich warunków do prowadzenia badań, prac rozwojowych oraz upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ergonomii. 

Cel projektu: 

Celem bezpośrednim jest pełne wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu zapewnienia badaniom, pracom rozwojowym i upowszechniającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii możliwości wykorzystania:

  • bezpiecznych usług sieciowych wysokiej jakości
  • wydajnych serwisów sieciowych istotnych dla realizacji działań ułatwiających stabilną integrację nauki z gospodarką i społeczeństwem 

 

 

 Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.04.2009 – 30.11.2012