Obowiązki związane z organizacją stanowisk pracy i ich wyposażeniem

 

7.1.6. Obowiązki związane z organizacją stanowisk pracy i ich wyposażeniem

 

           7.1.6.1   Organizacja stanowisk pracy

 

   Ogólne zasady organizacji stanowisk pracy określone zostały w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2].

   Poszczególne stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Na stanowisku pracy powinna być zapewniona wolna powierzchnia pozwalająca pracownikom na swobodę ruchów i wykonywanie czynności związanych z praca w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wygodę (minimum 2 m2). Przy organizacji stanowisk pracy w mikro i małych sklepach istotne zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do eksponowania towarów, głównie na regałach lub w inny atrakcyjny sposób oraz lad dostosowanych do asortymentu sprzedawanych towarów i wymiarów antropometrycznych sprzedawców. W sklepach gdzie praca wymaga stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom miejsce siedzące do odpoczynku w pobliżu stanowiska pracy.  Celowym jest stosowanie siedzisk zapewniających pozycję półsiedzącą (częściowo podpierających tułów) sprzedawcom przedstawionych schematycznie na rys.3

 

 

Rys. 3. Schemat siedziska do pozycji półsiedzacej

 

   Dojścia do stanowisk pracy powinny zapewniać bezpieczeństwo i wygodne przemieszczanie się. Ich wysokość, w świetle, powinna wynosić co najmniej 2m. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach wysokość dojścia może być zmniejszona do 1,8 m. Szerokość przejść nie może być mniejsza nić 0,75 m. W przypadku jeżeli w przejściach odbywa się ruch pieszy dwukierunkowy szerokość przejść powinna wynosić co najmniej 1 m.

   Stanowiska pracy i dojścia do nich powinny być dostosowane do zmniejszonej sprawności jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników niepełnosprawnych.

 

                7.1.6.2 Wyposażenie sklepów

 

   Wyposażenie sklepów zależy od branży i jego charakteru. Gdy sprzedawane są artykuły spożywcze, mięsno-wędliniarskie oraz ryby i przetwory rybne, niezbędnym wyposażeniem są chłodnie, lady chłodnicze i zamrażarki. Sprzedawcy artykułów przemysłowych, sprzętu gospodarstwa domowego korzystają z urządzeń pozwalających sprawdzić działanie sprzedawanych artykułów.

   Na wszystkich stanowiskach pracy sprzedający korzystają z wag, kas, wózków transportowych, podnośników, urządzeń do eksponowania towarów np. regałów, wieszaków iitp. Niezależnie od zajmowanego stanowiska (kierownik, sprzedawca, właściciel), sprzedający obsługuje urządzenia biurowe.