Obowiązki i wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 

7.1.5. Obowiązki i wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 

  Pomieszczenia sanitarne  w mikro i małych sklepach to szatnie, umywalnie, ustępy i jadalnie Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określono w załączniku 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2].

Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca lub w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem. Jeżeli pomieszczenie, w którym odbywa się praca jest ogrzewane przejście również musi być ogrzewane. Również ogrzewane, wentylowane i oświetlone powinny być pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

  Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie może być niższa niż 2,5 m. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich.

 W mikro i małych sklepach urządzane są szatnie podstawowe – przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Taka szatnia może być używana wówczas, jeżeli pracownicy zatrudnieni są przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników,

  Takie szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem dziennym i być suche. Dopuszczalne jest urządzenie szatni w suterenach lub piwnicach jednak wówczas pracodawca musi zapewnić odpowiednią izolację ścian tak, aby pomieszczenia te nie były wilgotne oraz wyznaczyć drogi ewakuacji. W szatni powinna być zapewniona odpowiednia wymiana powietrza (przynajmniej czterokrotna na godzinę), a w szatniach wyposażonych w okna dwukrotna na godzinę.  W szatni przeznaczonej, dla co najmniej 25 pracowników umieszczonej w suterenie lub piwnicy należy zapewnić wentylację mechaniczną.

    W skład zespołu szatni w tych sklepach powinny wchodzić umywalki oraz ewentualnie natryski. Powinna być do nich doprowadzona bieżąca woda ciepła i zimna. Temperatura ciepłej wody przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania powinna wynosić 35o C – 40o C, a w przypadku indywidualnego mieszania wody od 50oCdo 60o C. Na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany powinna przypadać, co najmniej jedna umywalka indywidualna i nie mniej niż jedna przy mniejszej liczbie pracowników. Natomiast w przypadku zastosowania kabin natryskowych powinna przypadać, co najmniej jedna na każdych 8 pracowników.

Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy Powinny być one wyposażone w bieżącą wodę do spłukiwania oraz instalacje i urządzenia do utrzymywania wymagań higieniczno - sanitarnych.

   Szatnie, umywalnie, i ustępy powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Jeżeli jednak pracodawca zatrudnia do dziesięciu pracowników na jednej zmianie to urządzenia te mogą być wspólne pod warunkiem możliwości osobnego z nich korzystania.

   Pracodawca, który zatrudnia do dwudziestu pracowników powinien zapewnić, co najmniej ustępy, umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej, roboczej i ochronnej oraz higienicznego spożywania posiłków.  W mikro i małych sklepach, zwłaszcza spożywczych, gdzie nie powinny występować  czynniki szkodliwe dla zdrowia i brudzące, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się przy zatrudnieniu do 20 pracowników w jednym pomieszczeniu.

   Pomieszczenie  do spożywania posiłków – jadalnia powinno być zapewnione przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia powyżej 20 pracowników (20+1).

W przepisach ustalono trzy typy jadalni:

  •        jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych;
  •        jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów;
  •        jadalnia z zapleczem – przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych.


   Dla każdego pracownika spożywającego posiłek w jadalni należy zapewnić indywidualne miejsce siedzące przy stole. W jadalni powinny znajdować się umywalki ( na każde 20 miejsc siedzących jedna, ale zawsze nie mniej niż jedna), ręczniki papierowe lub suszarka do rąk. Ponadto powinny być wyposażone w urządzenie do podgrzewania posiłku własnego pracownika i zlewozmywak.