Bibliografia

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Bezpieczeństwo higiena pracy (2008) Redakcja naukowa. Danuta. Koradecka. Warszawa, CIOP-PIB.
 2. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy; wartości dopuszczalne (2014) Pod redakcją Danuty Augustyńskiej i Małgorzaty Pośniak Warszawa Międzyresortowa Komisja ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, CIOP-PIB.
 3. Karolina Główczyńska – Woelke Ergonomia pracy w handlu (2011) Warszawa PIP
 4. Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 (2014) Warszawa Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 5. Iwona Romanowska – Słomka Adam Słomka Karty oceny ryzyka dla 100 stanowisk pracy Sprzedawca w kiosku, Sprzedawca w przejściu podziemnym (2008) Kraków, ATEST
 6. Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom kończyn dolnych (2007) E-FACTS 42 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy- https://osha.europa.eu
 7. Tomasz Tokarski: Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego podczas wykonywania różnych czynności w pracy. Dobre praktyki (2013) Warszawa, CIOP-PIB.
 8. Ocena ryzyka zawodowego SPRZEDAWCA (2000) Gdańsk Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp.zo.o.
 9. Podstawy prewencji wypadkowej (2008) pod redakcją Zofii Powłowskiej Warszawa, CIOP-PIB.
 10. Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - Ramowe wytyczne (2014) pod redakcją naukową Wiktora M. Zawieski Warszawa, CIOP-PIB
 11. Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach-Dobre praktyki (2014) pod redakcją naukową Wiktora M. Zawieski Warszawa, CIOP-PIB
 12. Relaksacja antystresowa- uważność, ultradialna reakcja uzdrawiająca (2000) Redakcja merytoryczna Dorota Żołnierczyk –Zreda Warszawa, CIOP-PIB.
 13. Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny (2007)Pod redakcją. W.M. Zawieski. Warszawa,  CIOP-PIB
 14. Maria Widerszal-Bazyl: Stres pracowników starszych i jego ograniczanie (2007) Warszawa,  CIOP-PIB
 15. Michał Gólcz: Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy (2009)  Warszawa PIP
 16. Michał Gólcz: Stres w pracy. Poradnik dla pracownika (2009)  Warszawa PIP
 17. Michał Gólcz: Stres w pracy. Przykłady dobrych praktyk (2009)  Warszawa PIP
 18. Paweł Bartuzi: Wiek i płeć pracowników a bezpieczeństwo przy ręcznych pracach transportowych (2013) Warszawa,  CIOP-PIB
 19. Zapobieganie stosowaniu przemocy przez osoby trzecie w sektorze handlowym. Zestaw narzędzi  (2009) Euro Commerce UNI global union
 20. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników (2009) WHO seria „Protecting Workers Health„ Wydawca CIOP-PIB
 21. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ocena ryzyka zawodowego w placówkach handlowych –rozdział 3.1 w Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Ocena ryzyka zawodowego tom 3 (2008) Praca zbiorowa
 22. Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/WEhttps://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_en.htm;
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zm. Dz.U.z 2011r.Nr 124poz.701) -transponuje do prawa polskiego dyrektywy wymienione w pkt. 8 i 9;
 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 zm. Dz. U. z 2003r. Nr178 poz.1745) transponuje do prawa polskiego dyrektywy: 89/655/EWG(Dz. U. L 393 z 13.12.1989),, 95/63/ (Dz. U. L 393 z 13.12.1989), i 2001/45/WE  (Dz. U. L 195 z 19.07.2001), których tekst jednolity stanowi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia16 września 2009 r.