Wypadki przy pracy w rolnictwie

 

Przyczyny wypadku zostały w kwestionariuszu podzielone na kilka podgrup dzielących je na przyczyny techniczne, organizacyjne, wynikające z obsługi zwierząt i ludzkie.

Jako techniczne przyczyny wypadków uwzględniono:

 1. wad konstrukcyjnych, niewłaściwych rozwiązań technicznych i ergonomicznych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 2. wykonania narzędzia, urządzenia lub maszyny w sposób mogący spowodować uraz, np. wystające elementy, brak osłon części ruchomych,
 3. wad materiałowych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 4. stanu obiektów budowlanych.

Brak osłon piły tarczowej i elementów przeniesienia napędu oraz klina rozszczepiającego (źródło: KRUS).

Jako organizacyjne przyczyny wypadków uwzględniono:

 1. ogólną organizację pracy – koordynację prac i wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie osobowej;
 2. organizację stanowiska pracy, w tym:
  1. umiejscowienie maszyny, urządzenia, narzędzia w gospodarstwie,
  2. przejścia i ciągi komunikacyjne np. niewłaściwie wydzielone, śliskie, grząskie, nierówne, zbędne przedmioty, substancje, dopływ energii,
  3. brak środków ochrony indywidualnej,
  4. przewożenie osób w miejscach nie przeznaczonych do transportu osób;
 3. niewłaściwe posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami.

Niewłaściwe posługiwanie się maszynami (źródło: KRUS)

Jako przyczyny wypadków związanych z obsługą zwierząt uwzględniono:

 1. nerwową reakcję zwierzęcia spowodowana niewłaściwymi warunkami bytowymi, np. nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów;
 2. nerwoąa reakcję zwierzęcia spowodowana nieznanymi bodźcami i otoczeniem, np. ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia głosem, niewygodna pozycja ciała zwierzęcia.

Nerwowa reakcja zwierzęcia może być spowodowana bólem, strachem, niewygodną pozycją ciała zwierzęcia, hałasem lub podejściem bez uprzedzenia (źródło: clipart)

Jako przyczyny wypadków wynikające z zawodności człowieka uwzględniono:

 1. świadome zachowanie się rolnika, np. przechodzenie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych, nieprzestrzeganie prawa o ruchu drogowym, operowanie kończynami w strefie zagrożenia, żarty, bójki, pobicia,
 2. stan zdrowia, w tym nagłe zachorowania lub niedyspozycja fizyczna, przemęczenie fizyczne, zdenerwowanie i stres,
 3. nieświadome zachowanie się rolnika po alkoholu lub środkach odurzających,
 4. postępowanie spowodowane brakiem wiedzy w zakresie zagrożeń wypadkowych, przepisów bhp, przepisów o ruchu drogowym, lub świadomy działaniem, np. brawura, pośpiech, niedostateczna koncentracja.