Piśmiennictwo

 

 1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników orazdziałania prewencyjne KRUS w 2010 r. KRUS 2011
 2. A. Groborz Analiza przyczyn wypadków w rolnictwie. „Wieś Jutra”, 11/12 (160/161) 2011
 3. Analiza przyczyn wypadków w rolnictwie ukierunkowana na opracowanie kwestionariusza do badań obciążenia psychofizycznego rolników. (A. Groborz - kierownikprojektu) Sprawozdanie etapowe (pierwsze). Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” II etap, okres realizacji: lata 2011-2013. CIOP-PIB 2011
 4. Bezpieczeństwo pracy i ergonomii. D. Koradecka (red.). Centralny Instytut Ochrony Pracy 1997
 5. P. Lundqvist, B. Gustafsson Accidents and accident prevention in agriculture. A review of selected studies. “International Journal of Industrial Ergonomics”, 10 (1992), 311-319. [3] Stan ochrony pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych w Polsce (analiza sytuacji, zagrożeń, ocena regulacji prawnych, propozycja zmian). Państwowa Inspekcja Pracy 1999
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU nr 26, poz. 313, z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU 2004 nr 200 poz. 2047, z późn. zm.)
 8. M. Stefański, T. Strawiński Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane. „Bezpieczeństwo Pracy” 4 (439)2008
 9. S. Krzemińska, K. Szczecińska, K. Makowski, A. Pościk Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie. „Bezpieczeństwo Pracy” 7-8 (360-361)2001
 10. PN-EN. Protective Gloves Against Chemicals and Microorganisms. Determination of Resistance to Permeation
 11. PN-EN 346. Wymagania dla obuwia ochronnego do użytku w pracy
 12. PN-EN 345. Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy
 13. PN-EN 347. Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy
 14. A non-binding guide to best practice with a view to improving the application of directives on protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry. The European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG 2010
 15. L. Dyczewski Rodzina polska i kierunki jej przemian. ODISS, Lublin 1981
 16. Bezpieczeństwa i higiena pracy w rolnictwie - przegląd dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008
 17. F. Bujak Maszyny rolnicze jako źródło wypadków wśród dzieci. „Medycyna Ogólna”, 1999, 2, 173-184
 18. Szczególnie niebezpieczne prace i czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwie rolnym. W: Zagrożenia zdrowotne i wypadkowość w rolnictwie. Red. J. Zagórski, S. Lachowski. IMW, Lublin 1998
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU z 14 września 2004 r. nr 200, poz. 2047, zm. DzU nr 136, poz. 1145 z 9 sierpnia 2005 r.); Kodeks Pracy, art. 204 & 1 i 3 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.)