Podsumowanie

 

Sprawne zachowanie kierowcy zależy od szeregu uwarunkowań wewnętrznych (osobowych) i zewnętrznych. W trakcie badań psychologicznych kierowców ocenie podlegają wyłącznie uwarunkowania osobowe, takie jak:

  • osobowość i temperament,
  • sprawność procesów poznawczych,
  • sprawność procesów intelektualnych,
  • sprawności psychofizyczne. [Slajd 13]

Slajd 13

W czasie badań psychologicznych kierowców poprzez rozmowę i oddziaływanie na kierowcę można uświadamiać potencjalne zagrożenia płynące ze specyfiki indywidualnej kierowcy w zestawieniu z uwarunkowaniami organizacyjnymi, kulturowymi, w którym kierowca funkcjonuje. Kształtowanie pozytywnych uwarunkowań zawodowych w większym stopniu należy do pracodawców i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach transportu drogowego. Dlatego druga część informacji porusza zagadnienia wpływu kultury organizacyjnej i kultury bezpieczeństwa na bezpieczne zachowania kierowców w transporcie drogowym i jest przeznaczona głównie do pracodawców i kadry kierowniczej w firmach transportu drogowego.