Kształtowanie kultury bezpieczeństwa

 

Czynniki obciążające kierowcę związane z uczestnictwem w ruchu drogowym są tylko jedną grupą czynników wpływającą na sprawność kierowców. Do drugiej grupy możemy zaliczyć czynniki organizacyjne związane z kulturą organizacyjną i kulturą bezpieczeństwa panującą w firmie transportowej oraz typem zagrożeń wynikających ze specyfiki przewozów.

Na kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy składają się postawy pracowników wobec spraw bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy postępowania w tym zakresie, a także wartości, przypisywane bezpieczeństwu, czyli zdrowiu i życiu. W angielskim instytucie Health and Safety Laboratory, kulturę bezpieczeństwa definiuje się jako wynik indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania kompetencji i wzorów zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem. W takim rozumieniu wysoką kulturę bezpieczeństwa charakteryzuje komunikacja oparta na wzajemnym zaufaniu, postrzeganie ważności bezpieczeństwa oraz zaufanie w skuteczność środków prewencyjnych. Pojęcie kultury bezpieczeństwa określane jest również jako zbiór społecznych, organizacyjnych i  psychologicznych czynników uruchamiających działania  chroniące zdrowie i życie zarówno w pracy jak i poza pracą.