Cieśla

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

CIEŚLA

Kto to jest cieśla?

 

Cieśla budowlany wykonuje różne konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań, które będą wykorzystane jako formy przy wylewaniu betonu lub jako szablony w robotach murarskich czy wreszcie w pracach montażowych. Dodatkowo wykonuje wszelkie konstrukcje z drewna niezbędnych na placu budowy np. kobyłek, pomostów roboczych i często także rusztowań. Cieśle wykonują też samodzielne konstrukcje użytkowe - jak np. wieże triangulacyjne. Cieśla wykonuje szablony drewniane dla różnorodnych konstrukcji budowlanych zgodnie z projektem. Wymaga się zatem od niego umiejętności bezbłędnego odczytywania rysunków technicznych w zakresie prac ciesielskich.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?

 • W związku, że miejscem pracy cieśli jest plac budowy, istnieje wiele zagrożeń związanych z pracą na wysokościach i w głębokich wykopach. Najczęstszymi urazami są urazy od ostrych wystających przedmiotów, upadki z wysokości i przysypanie ziemią. Praca na otwartym powietrzu wiąże się z częstymi zmianami warunków atmosferycznych.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Praca na wysokości, praca w wykopach – do pracy na wysokości należy wykorzystywać odpowiednie urządzenia, drabiny i rusztowania. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w taki sposób aby nie wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym wykonywana jest praca. Wykopy powinny być także odpowiednio zabezpieczone przed zarwaniem i wejściem osób trzecich. Do wykopów powinny być bezpieczne wejścia i zejścia. Oba rodzaje prac powinny być wykonywane pod nadzorem. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej w postaci szelek, pasów bezpieczeństwa oraz kaski ochronne.
 
 • Mikroklimat – praca na otwartej przestrzeni w zależności od pory roku pracownik narażony jest na promieniowanie słoneczne, wysoką lub niską temperaturą, co może powodować częste infekcje dróg oddechowych, poparzenia słoneczne, udary cieplne.
 
Czynniki fizyczne

 • Prąd elektryczny – możliwość porażeń prądem elektrycznym podczas używania elektronarzędzi,
 
 • Ostre przedmioty i elementy – możliwość spowodowania urazów ciała spowodowanych wystającymi, ostrymi elementami, elementami szalunków, gwoździami
 
 • Uderzenia – urazy spowodowane urazami młotkiem, podczas zbijania elementów szalunku
 
 • Zaprószenia oczu – możliwość zaprószenia oczu spowodowane opiłkami metali, drewna, podczas zbijania elementów szalunków.
 
 • Hałas – hałas emitowany przez elektronarzędzia oraz podczas montażu szalunków, możliwość uszkodzeń słuchu, częstego bólu głowy i uczucia zmęczenia.
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Substancje chemiczne – możliwość powstania alergii skórnych podczas pracy ze środkami chemicznymi lub zatruć pokarmowych przy pomyłkowym spożyciu środka chemicznego.
 
Czynniki biologiczne

 • Owady – możliwość ukąszeń i powstania reakcji anafilaktycznych.
 

Czynniki ergonomiczne, psycho-

społeczne i związane z organizacją pracy

 • Dźwiganie ciężarów – możliwość urazów kręgosłupa podczas przenoszenia/podnoszenia ciężarów
 
 • Transport pionowy – możliwość powstania złamań lub zgnieceń, czasem śmierć Pracownika. Ryzyko wzrasta w przypadku stosowania uszkodzonych dźwigów, koszy transportowych, lin, zawiesi i uchwytów oraz wykonywania pracy przez nie przeszkolony personel.
 
 • Praca w wymuszonej pozycji ciała, praca w ciągłym ruchu – praca wiąże się z wykonywaniem pracy często w wymuszonej pozycji ciała podczas zbijania elementów szalunków, oraz pracy w ruchu, co może powodować urazy kręgosłupa, rąk.
 
 • Drgania przenoszone kończynami górnymi – możliwość powstania urazów kręgosłupa i kończyn górnych, podczas pracy z młotkiem ciesielskim, zbijania szalunków.
 
 • Śliskie, nierówne powierzchnie – możliwość powstania urazów ciała, potłuczeń, skaleczeń oraz złamań.
 
 • Wąskie przejścia, dojścia – możliwość otarć, uderzeń.
 
 • Ostre krawędzie – możliwość powstania ukłuć, urazów,
 

Działania profilaktyczne

 

Pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy powinni zostać skierowani na badania lekarskie, które potwierdzą, że Pracownik może wykonywać prace na wysokości i przy użyciu elektronarzędzi. Powinni zostać także przeszkoleni z zakresu bezpiecznego wykonywania prac, z uwzględnieniem prac na wysokości, poniżej poziomu ziemi na drabinach i rusztowaniach oraz przy maszynach w ruchu.
Prace na wysokości i w wykopach powinny być przeprowadzane pod ciągłym nadzorem, zgodnie z planem robót. Sprzęt do pracy na wysokości powinien posiadać atesty bezpieczeństwa, Pracownicy powinni być przeszkoleni do pracy na wysokości i z obsługi środków ochrony indywidualnej. Pracownik powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci szelek i lin bezpieczeństwa, kasków ochronnych, butów ochronnych. Wykopy muszą być prowadzone w sposób bezpieczny, zapobiegający osunięciom ziemi i przysypaniom Pracowników. Do wykopów powinny prowadzić bezpieczne zejścia wejścia.
Pracownicy powinni posiadać okulary ochronne, które będą zapobiegały zaprószeniem oczu podczas prac ciesielskich polegających na zbijaniu młotkiem np.elementów szalunków,
Pracownikowi pracującemu na otwartym powietrzu należy zapewnić wodę do picia (zimna/ciepła), ciepłe posiłki o odpowiedniej kaloryczności oraz miejsce na odpoczynek i ogrzanie się zimą oraz odpowiednią, przystosowaną do pory roku odzież ochronną.
Należy przeprowadzać regularne szkolenia oraz przestrzegać norm dotyczących dźwigania ciężarów oraz ładunków powyżej 3m długości, w celu ograniczenia przeciążeń pracowników.
Elektronarzędzia należy regularnie kontrolować, pracownik przed rozpoczęciem pracy jest zobowiązany do przeprowadzenia stanu technicznego narzędzia, a wszelkie usterki zgłaszać przełożonemu w celu ich usunięcia.
Należy dbać o porządek na stanowisku pracy. Nie wolno zastawiać drób komunikacyjnych w celu ograniczenia przeszkód i upadków. Należy zapewnić odpowiednie podesty i przejścia komunikacyjne.
W przypadku wykonywania prac, podczas których emitowany jest znaczny hałas, należy stosować środki ochrony indywidualnej w postaci ochronników słuchu.

Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

 
Zawody pokrewne  
Wykonywane czynności - Organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów, elementów konstrukcji, narzędzi i sprzętu do realizacji robót ciesielskich zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska - Transportowanie materiałów i elementów ciesielskich na placu budowy oraz na stanowiskach ich składowania
- Posługiwanie się dokumentacją budowlaną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót ciesielskich w celu ustalenia ich zakresu, kolejności wykonania, rozwiązań konstrukcji ciesielskiej i rodzaju potrzebnych materiałów
- Przygotowanie i wykonywanie deskowań drewnianych, montowanie form systemowych do konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ich rozbieranie
- Wykonywanie na placu budowy budynków i tymczasowych obiektów drewnianych
- Wykonywanie w różnych budynkach elementów budowlanych z drewna takich, jak stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe i inne
- Naprawianie i konserwowanie elementów konstrukcji ciesielskich
Podstawowy stosowany sprzęt siekiera, piła, świder i strug, korzysta też z narzędzi elektrycznych: piły (np. tarczowej), wiertarki, świdra, cieśla samodzielnie zajmuje się transportem wszelkich potrzebnych mu materiałów na miejsce pracy, musi więc obsługiwać wciągarki itp. urządzenia.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie place budowy
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY ze zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
 9. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, oddk Gdańsk, 2010.