Betoniarz

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

BETONIARZ
Kto to jest Betoniarz?

 

Betoniarz wykonuje elementy betonowe, stanowiąc części konstrukcji budowli.

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Praca betoniarza jest wykonywana zazwyczaj na otwartej przestrzeni, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 • Pracownik musi posiadać zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Praca niejednokrotnie wiąże się z częstymi urazami, głównie kończyn górnych, upadkami z wysokości. Praca w wykopach, poniżej poziomu gruntu wiąże się także z osunięciami ziemi, spowodowanymi złym zabezpieczeniem wykopów.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Zmienne warunki atmosferyczne, wysoka, niska temperatura

 • Poparzenia słoneczne, odmrożenia

 • Praca na wysokości

 • Praca poniżej poziomu gruntu, w wykopach
 • Nierówne powierzchnie na placu budowy, mogące się przyczynić do upadków, poślizgnięć
 • Przygniecenia konstrukcjami budowlanymi, szalunkami, rusztowaniami
 • Urazy głowy, spowodowane transportowaniem ładunków, pracą ciasnych trudno dostępnych miejscach
Czynniki fizyczne

 • Prąd elektryczny, czynnik pochodzący z uszkodzonych urządzeń elektrycznych używanych podczas pracy (wibrator) lub przebić na instalacjach elektrycznych na placu budowy
 
 • Wibracje, wytwarzane przez wibrator
 • Hałas, pochodzący z maszyn i prac budowlanych
 
 • Ostre krawędzie, narzędzia pracy, mogące przyczynić się do powstania urazów ciała
 • Potrącenia, uderzenia przez betonowozy, oraz urazy spowodowane przy ich obsłudze
Czynniki chemiczne i pyły

 • Związki chemiczne zawarte w mieszankach betonowych (dodatki przeciwmrozowe, uszczelniające), mogą przyczynić się do postania alergii (pieczenie, zaczerwienienie, zaczerwienienie oczu, uszkodzenie rogówki,
 • Zapylenie, mieszanki betonowe działają drażniąco na drogi oddechowe, wdychanie mieszanki może spowodować nieżyty nosa, podrażnienie gardła, kaszel, duszności. Popiół lotny zawarty w niektórych mieszankach zawiera tlenki krzemu, gliny i żelaza, dla których wyznaczono NDS i NDSCh.
Czynniki biologiczne

 • Owady, występujące podczas pory letniej na otwartych przestrzeniach; ich ukąszenia w przypadku uczuleń mogą powodować reakcje alergiczne
 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

 • Wymuszona pozycja ciała, podczas wykonywania elementów o nietypowych kształtach
 
 • Stres, związany z terminowością wykonywanych zadań
 
Działania profilaktyczne

 

Pracownik powinien posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania tego typu zawodu
Przed rozpoczęciem pracy na wysokości, należy sprawdzić stan techniczny urządzeń, na których będzie wykonywana praca, pracownik do pracy na wysokości powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (kask, buty, szelki i pasy bezpieczeństwa)
Wykopy, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym osunięciem się ziemi, dojścia do wykopu powinny być bezpieczne, nie zmuszające pracownika do zeskakiwania z poziomu wyższego na niższy
Stawiane konstrukcje muszą być stabilne, zabezpieczone przed przewróceniem się, zwłaszcza kiedy są narażone na działanie warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz)
Pracownik wykonujący pracę na otwartym powietrzu powinien mieć dostęp do pomieszczeń socjalnych, w których może schować się przed promieniowaniem słonecznym i ogrzaniem podczas zimy, powinien mieć także dostęp do zimnych i ciepłych napojów oraz posiłków profilaktycznych w okresie jesienno-zimowym
Pracownik powinien posiadać odzież roboczą przeznaczoną do pracy na otwartym powietrzu
Podczas pracy z materiałem sypkim pracownik powinien być zaopatrzony w maskę przeciwpyłową, okulary ochronne i rękawice.
Podczas pracy z ostrymi przedmiotami należy stosować rękawice ochronne
Podczas pracy z urządzeniami które emitują wibracje należy stosować rękawice antywibracyjne. Sprzęt należy poddawać systematycznym przeglądom stanu technicznego. Urządzenia niesprawne należy naprawić lub wyłączyć z użytkowania.
Podczas poruszania się po placu budowy należy zachować szczególną ostrożność. Należy poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. Budy do pracy na budowie powinny mieć antypoślizgową podeszwę.
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Celem pracy betoniarza  jest wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych, służących jako konstrukcje nośne budowli lub jako elementy wypełniające budowlę oraz wykonanie elementów żelbetowych dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych.

Betoniarz wykorzystuje do swojej pracy zbrojenie, przygotowane wcześniej przez zbrojarza, szalunki oraz różnego rodzaju mieszanki betonowe. Czasami zawód betoniarza jest połączony ze zbrojarzem. Pracownik po zapoznaniu się z rysunkami technicznymi wraz z kadrą inżynierską omawia wykonanie prac.

Pracownik przygotowane elementy zbrojenia obudowuje szalunkami i zalewa je mieszanką betonową oraz zagęszcza wylany beton za pomocą wibratorów budowlanych (wgłębne, powierzchniowe i przyczepne). Zagęszczanie betonu gwarantuje prawidłowe wymieszanie składników i zapobiega rozwarstwianiu się ich, osłabiając konstrukcję.

Często betoniarz jest odpowiedzialny za pobieranie próbek betonu, które następnie są poddawane badaniom wytrzymałościowym.

Zawody pokrewne

Tynkarz, posadzkarz, glazurnik, kamieniarz, technik budownictwa

 

Wykonywane czynności  
Podstawowy stosowany sprzęt Zbrojenie
mieszanki betonowe
wibratory, zagęszczarki
suwmiarka
nożyce zbrojarskie
giętarka
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Budowy, firmy budowlane
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY, ze zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
 7. Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS
 8. BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski, oddk Gdańsk 2010