Karty charakterystyk zagrożeń zawodowych

 

MIĘDZYNARODOWE KARTY CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
 

 

Karty zostały opracowane przez specjalistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Izraelskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IIOSH) oraz Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS)

 

Czym jest ta KARTA?

 

Każda KARTA jest jedną z MIĘDZYNARODOWYCH KART CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH. 

Jest przeznaczona dla wszystkich zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy: lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, higienistów przemysłowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów pracy, przedstawicieli pracowników (społecznych inspektorów pracy) i innych kompetentnych osób. 

W KARCIE wymieniono, w określonym, ustalonym porządku, różne czynniki środowiska pracy, na które mogą być narażeni pracownicy podczas wykonywania rutynowej pracy. KARTA jest źródłem raczej informacji niż zaleceń. Znajomość przyczyn wypadków i chorób ułatwia opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych. 
 

KARTA składa się z czterech stron o następującej treści: 
Strona 1: informacje o najczęstszych zagrożeniach związanych z wykonywaniem określonego zawodu.
Strona 2: uszczegółowione i usystematyzowane charakterystyki różnych czynników oraz możliwe skutki zdrowotne, czasami uzupełnione o sugestie dotyczące sposobów zapobiegania ich szkodliwemu działaniu; uzupełnienia te są sygnalizowane znakiem  i przedstawione na następnej stronie.
Strona 3: wskazania dotyczące działań i środków profilaktycznych dla wybranych zagrożeń.
Strona 4: informacje szczególnie istotne dla specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy, obejmujące opis zawodu, wykaz zadań, uwagi, odniesienia itd.