Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii  elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na kompleksową dostawę energii  elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej  oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy PGE  OBRÓT S.A., Oddział I z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź.

 W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100, w kryterium oceny ofert.

 Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów  na wniesienie środków ochrony prawnej.