Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 09.08.2021 r.

TA/ZP-6/2021

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

 

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor sp. j.

ul. Porcelanowa 19

40-246 Katowice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 2, 3 zamówienia – GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa;

Część 4 zamówienia - ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor sp. j., ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.