Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.

OG/ZP-11/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych” – Część 1

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

Kompania Biurowa Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa

Cena ofertowa:                                     128.795,17 zł brutto

Termin dostawy:                                   3 dni robocze

 

Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy i adres siedziby

Liczba pkt

w kryterium:

Oferowana cena (brutto)

(waga 80%)

Liczba pkt

w kryterium: Termin dostawy (waga 20%)

 

Suma  punktów

2

Trio Color Daniel Sztajer

ul. Pola Karolińskie 4/2, 02-401 Warszawa

61,52

20

81,52

3

Kompania Biurowa Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa

80,00

20

100

4

Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o. o.

Aleja Fryderyka Chopina 55

05-092 Łomianki Dolne

---

---

---

 


  

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.

OG/ZP-11/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych” – Część 1 

 

Zamawiający – Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB,

działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia,
że w wyniku postępowania o w/w zamówienie publiczne:

 

I. Wybrano ofertę:

Kompania Biurowa Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa

Cena ofertowa:                                     128.795,17 zł brutto

Termin dostawy:                                   3 dni robocze

 

Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert określonych w SWZ.

 

II. Uczestnicy postępowania oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy i adres siedziby

Liczba pkt

w kryterium:

Oferowana cena (brutto)

(waga 80%)

Liczba pkt

w kryterium: Termin dostawy (waga 20%)

 

Suma  punktów

2

Trio Color Daniel Sztajer

ul. Pola Karolińskie 4/2, 02-401 Warszawa

61,52

20

81,52

3

Kompania Biurowa Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa

80,00

20

100

4

Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o. o.

Aleja Fryderyka Chopina 55

05-092 Łomianki Dolne

---

---

---