Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 04.08.2021 r.

TA/ZP-9/2021 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego opartego na systemie CMS

Działając zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła oferta, którą przesłał Wykonawca – Grzegorz Kisielewski, jednakże Zamawiający przy próbie deszyfrowania oferty otrzymał z systemu „Miniportal” następujący komunikat: „Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”.

W związku z tym oferta nie została odszyfrowana przez System i Zamawiający nie mógł zapoznać się z jej treścią.

W związku z powyższym konieczne stało się unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.