Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 30.07.2021 r.

TA/ZP-12/2021

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, wykonanie i dostawę programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na opracowanie, wykonanie i dostawę programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas realizacji

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

1

Robert Drożdż – QUASIMA

ul. Pilotów 6

33-300 Nowy Sącz

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 75

 0

 0

 75


Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Robert Drożdż – QUASIMA, ul. Pilotów 6, 33-300 Nowy Sącz, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.