Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 19.05.2021 r.

TA/ZP-3/2021

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż bezprzewodowego systemu nagłośnienia i głosowania w CIOP-PIB 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę i montaż bezprzewodowego systemu nagłośnienia i głosowania w CIOP-PIB, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

1

PERFECT DISPLAYS sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7/60

00-707 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97

0

97

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę PERFECT DISPLAYS sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7/60, 00-707 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.