Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 21.04.2021 r.

TA/ZP-2/2021 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 3.4.2, 4.1 zamówienia

Łączna liczba przyznanych punktów

1

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum - ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI sp. z o.o.,

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa;

Członek Konsorcjum – COMP S.A., ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa; Członek Konsorcjum – COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej