Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 26.03.2021 r.

NK/ZP-1/2021  

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego  

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie ze względu na brak możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ceny.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 700.000,00 zł netto, tj. 861.000,00 zł brutto. Oferta złożona przez firmę SIMPLE SA, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa została złożona na kwotę 1.252.660,00 zł netto, tj. 1.540.771,80 zł brutto. Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia.