Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 12.07.2019 r.

TA/ZP-13/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania wraz z serwerem backupu dla systemu finansowo-księgowego firmy SIMPLE

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę oprogramowania wraz z serwerem backupu dla systemu finansowo-księgowego firmy SIMPLE, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa.

Złożona oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Liczba punktów w kryterium cena brutto Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla pkt. 1, 2, 3 Załącznika nr 1.1. do SIWZ  Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla pkt. 1, 2 oraz do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla pkt. 3 Załącznika nr 1.1. do SIWZ Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla pkt. 1, 2, 3 Załącznika nr 1.1 do SIWZ Łączna liczba uzyskanych punktów
1 SIMPLE S.A.ul. Bronisława Czecha 49/5104-555 Warszawa Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 98     0 98

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.