Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-07-14
Znak: EZ/ZP-19/2011


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw w systemie bezgotówkowym


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na zakup paliw w systemie bezgotówkowym zostały złożone dwie oferty: Oferta nr 1 – Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7A, 02-366 Warszawa;Oferta nr 2 – Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, oferta firmy Shell Polska Sp. z o.o., została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ – Wykonawca w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) nie podał ceny za Etylinę Pb 98 i powiadomił Zamawiającego, że ma zastrzeżenia do treści wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.W związku z powyższym, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 2 ustawy Pzp – nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.