Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

 

Zamawiający, zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem była ochrona osób i mienia w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 2 i 3 zamówienia – Konsorcjum firm:

Lider – MAXUS sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź,

Konsorcjant – MM SERVICE MONITORING sp. z o.o., ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na poszczególne części zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu - firma TROJA Marek Nałęcz, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Tym samym, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.