Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na Część 4 zamówienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

4

Optima Serwis sp. z o.o. sp. k.

ul. Księżycowa 70 seg. 21

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na Część 4 zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

Jednocześnie, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w:

Części 1 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 77.886,18 zł netto, tj. 95.800,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty w kryterium oceny ofert wynosiła 106.887,00 zł brutto + 24 miesiące przedłużenia serwisu gwarancyjnego;

Części 2 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 94.918,70 zł netto, tj. 116.750,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty w kryterium oceny ofert wynosiła 124.230,00 zł brutto + 24 miesiące przedłużenia serwisu gwarancyjnego;

Części 3 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 50.447,15 zł netto, tj. 62.049,99 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosiła 69.775,31 zł brutto;

Części 5 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

Części 6 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 72.154,47 zł netto, tj. 88.749,99 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosiła 98.481,18 zł brutto;

Części 7 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

Części 8 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 8.943,09 zł netto, tj. 11.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosiła 13.393,47 zł brutto;

Części 9 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 24.390,24 zł netto, tj. 29.999,99 zł brutto. Oferta z najniższą ceną wynosiła 36.215,12 zł brutto;