Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas dostawy do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy

Liczba punktów w kryterium czas dostawy do 2 tygodni od dnia podpisania umowy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

 

100

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.1 i 2.3 - 2.8 oraz do 4 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.2

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.1 i 2.3 - 2.8 oraz do 5 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.2

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.1 i 2.3 - 2.8 oraz do 4 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.2

Liczba punktów w kryterium czas dostawy - do 2 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.1 i 2.3 - 2.8 oraz do 5 tygodni od dnia podpisania umowy dla pkt. 2.2

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95

5

 

 

 

100

 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert na poszczególne części zamówienia, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.