Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

EZ/ZP-11/2014

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

Kolejność wg kryterium ceny

1

STATOIL FUEL & RETAIL Polska sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,33

Oferta trzecia w kolejności

2

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,02

Oferta druga w kolejności

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski

ul. Sokołowska 159 A

08-110 Siedlce

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Oferta najkorzystniejsza

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.