Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

EZ/ZP-8/2014

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na modernizację sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.