Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę biletów transportu  zbiorowego w Warszawie

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie, Zamawiający  dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 Wybrana została oferta Wykonawcy Zarząd  Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.

 W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100, w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy  Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na  wniesienie środków ochrony prawnej.