Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-10-23
Znak: NC/ZP-20/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania na kalorymetrze stożkowym i właściwości dymowych elastycznych pianek poliuretanowych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie badania na kalorymetrze stożkowym i właściwości dymowych elastycznych pianek poliuretanowych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin;

Część 2 – TAPS Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego Maciej Kowalski, ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:
Oferta nr 1 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin;
Oferta nr 2 – TAPS Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego Maciej Kowalski, ul. Solec 3/5, 94-247 Łódź;
Oferta nr 3 – Instytut Kolejnictwa Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:
Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
3
45,54
Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
100
3
61,54

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.