Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-08-27 
Znak: NO/ZP-16/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska badawczego do badania ucieczkowych aparatów tlenowych oraz modelu systemu natychmiastowego zadziałania do ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy - Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska badawczego do badania ucieczkowych aparatów tlenowych oraz modelu systemu natychmiastowego zadziałania do ucieczkowych aparatów tlenowych z tlenem chemicznie związanym dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy –

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.