Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
 
Data: 2012-05-31
Znak: TA/ZP-6/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez:

„VECTO” Sp. z o. o., al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert we wszystkich czterech częściach zamówienia.
Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.